Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Технiчнi аспекти ISDN

ISDN: прийшов час змiн

Виникає цiлком закономiрне питання: чим же викликаний вибух повсюдного iнтересу до технологiї, чий вiк от-от наблизиться до двадцятилiтньої вiдмiтки? По-перше, iснуючи технiчнi i технологiчнi рамки аналогової телефонiї (принципи якої, до речi, залишилися практично незмiнними з кiнця минулого сторiччя) стали занадто "тiсними" для бiльшостi серйозних користувачiв, чий iнтерес до даної проблеми значно ширше звичайного обмiну телефонними (мовними) повiдомленнями. По-друге, сучасний технiчний прогрес досяг такого рiвня, коли з'явилася реальна можливiсть створення високотехнологiчних засобiв, адекватних потребам у цифровiй передачi сигналiв по телефонних лiнiях, що значно зросли. Саме на стику двох найважливiших факторiв i виник практичний iнтерес до ISDN - технологiї, яка знайшла другий подих за останнi два-три роки. Отже, що ж таке ISDN? Вiдповiдно до визначення Мiжнародного Союзу Зв'язку (ITU - International Telecommunications Union), головної органiзацiї по розробцi телекомуникацiйних стандартiв, ISDN являє собою "набiр стандартних iнтерфейсiв для цифрової мережi зв'язку". По своїй сутi ISDN - це цифровий варiант аналогових телефонних лiнiй з комутацiєю цифрових потокiв, чи, iнакше, мережа з цифрових телефонних станцiй, з'єднаних одна з одною цифровими каналами.

Коротка iсторична довiдка

Перша ISDN-станцiя була введена в експлуатацiю в 1976 роцi. Спочатку ISDN сприймався як засiб модернiзацiї iснуючої телекомунiкацiйної iнфраструктури, чи, якщо говорити бiльш конкретно, як новий спосiб передачi мовних повiдомлень. Однак використання ISDN тiльки як звуковий сервiс не виправдувало фiнансових витрат на розвиток i впровадження нової технологiї. Власне кажучи, концепцiя ISDN споконвiчно припускала набагато бiльш широкий спектр можливостей, нiж проста замiна застарiлих аналогових телефонних апаратiв на бiльш моднi цифровi термiнали. З погляду користувача найбiльша привабливiсть ISDN полягає в можливостi одночасного обмiну мовою, текстом, даними i рухливим зображенням по стандартних аналогових телефонних лiнiях з бiльш високими швидкостями передачi, нiж у звичайних модемiв, i за цiною значно меншої, нiж в орендованих лiнiях. При цьому гарантується висока якiсть i висока надiйнiсть передачi, а також широкий набiр сервiсних функцiй. Проте, незважаючи на первiсний iнтерес потенцiйних користувачiв до нової комунiкацiйної технологiї, протягом майже двох десятилiть цивiлiзований свiт не починав активних крокiв по практичному освоєнню ISDN, продовжуючи жити "по старинцi": або використовуючи принципи аналогової телефонiї, або - при необхiдностi передачi даних - користуючись звичними мережними технологiями, такими, наприклад, як Х.25. Однак, у силу зазначених вище причин, два-три роки тому вiдношення до ISDN кардинально змiнилося.

Користувальницькi аспекти ISDN

Розглянемо можливостi ISDN, а також загалом визначимо сферу застосування даної технологiї. У першу чергу варто сказати про значно бiльш високi швидкостi передачi iнформацiї по вiдношенню до аналогiчних показникiв, характерних для аналогової телефонiї. Обмiн даними по лiнiях ISDN здiйснюється з бiльш високими швидкостями i значно бiльшою надiйнiстю, чим за допомогою самих швидкiсних модемiв. Технологiя ISDN забезпечує передачу даних зi швидкiстю 64 Кбiт/с при одному i 128 Кбiт/с при двох каналах зв'язку. Друга примiтна особливiсть, що вiдрiзняє ISDN вiд аналогових принципiв передачi сигналiв, полягає в значно бiльш широкому дiапазонi типiв переданих повiдомлень. Власне кажучи, весь "дiапазон", який використовуеться в аналоговiй телефонiї, обмежувався передачею мовних сигналiв. ISDN же надає користувачам дiйсно унiкальний сервiс: крiм традицiйного обмiну звуковою iнформацiєю, вони одержують можливiсть обмiнюватися цифровим даними, текстом i вiдеозображенням, що рухається. При цьому i швидкiсть, i надiйнiсть, i якiсть переданих повiдомлень настiльки високi, що здатно задовольнити вимогам самого вимогливого користувача. Третьою важливою особливiстю, дуже привабливою для користувачiв, є адаптованiсть засобiв ISDN з iснуючими аналоговими телефонними мережами. Це зв'язано з тим, що на сьогоднiшнiй день бiльшiсть великих телефонних станцiй (мається на увазi США i Захiдна Європа) спроектованi вiдповiдно до вимог ISDN i мають можливiсть надання абонентам ISDN-сервiсу. Бiльш того, у недалекому майбутньому, коли ISDN цiлком завоює свiт (а це напевно станеться, оскiльки переваги цифрової технологiї незаперечнi), абоненти ISDN-станцiй зможуть поряд з ISDN-термiналами як i ранiше використовувати звичайнi аналоговi телефони, факси i модеми. До числа важливих факторiв, що дозволяють будувати оптимiстичнi прогнози у вiдношеннi ISDN, варто також вiднести простоту використання, зручний iнтерфейс, ефективнi засоби керування, велика кiлькiсть сервiсних функцiй (до 230), висока якiсть передачi iнформацiї i високу гарантiю її недоторканостi при її проходженнi по каналах зв'язку. Особливо варто сказати про вартiсть засобiв ISDN i послуг, наданих даною технологiєю. Вiдсутнiсть єдиного стандарту є однiєю з основних причин несумiсностi засобiв ISDN, що виготовляються рiзними виробниками. Звiдси, зокрема, i дуже висока вартiсть ISDN на сьогоднiшнiй день. Однак у концепцiї ISDN споконвiчно закладено, що вартiсть засобiв i послуг цифрової передачi даних повинна бути значно нижче вартiсних показникiв, прийнятих в аналоговiй телефонiї. У перспективi, коли ISDN стане явищем повсякденним, а проблеми стандартизацiї будуть нарештi вирiшенi, цiни на устаткування i ISDN-сервiс, безумовно, стануть доступними для самого широкого кола користувачiв. Проте, уже сьогоднi намiтилися позитивнi зрушення у вiдношеннi зниження цiн на ISDN. Так, цiни на устаткування для кiнцевого користувача протягом останнiх п'яти рокiв знизилися бiльш нiж на 50%. Що ж стосується вартостi сервiсу, то вона залежить насамперед вiд iнтенсивностi використання ISDN-мережi, тобто часу реального використання каналiв зв'язку по хвилинах плюс вiдстанi до абонента, з яким установлюється зв'язок. Крiм цього з користувачiв стягується плата за встановлення i щомiсячну абонентну плату. Варто помiтити, що в сферi ISDN-сервiсу iснує маса невирiшених проблем, що так чи iнакше впливають на цiноутворення в цiй областi (часто стримуюче поширення ISDN).

Галузi застосування ISDN

Будь-якiй людинi, будь то спецiалiст, що працює вдома, чи мережний адмiнiстратор великої корпорацiї, необхiдна можливiсть передавати мовнi, цифровi i вiдеоданi по телефонних лiнiях швидко i недорого. Перерахованi вище можливостi ISDN дозволяють широко використовувати дану технологiю у всiляких областях сучасного життя. Саме тому ISDN заслуговує самої серйозної уваги i напевно буде широко поширюватися в майбутньому. Крiм застосування ISDN як звичного засобу телефонного зв'язку, цифрова технологiя передачi сигналiв є iдеальною системою для багатьох пiдприємств i фiрм у планi роботи з вилученими користувачами, а також для органiзацiї ефективного доступу в Internet, органiзацiї вiдеоконференцiй i т.д.

ISDN i телефонний зв'язок

Використання ISDN як засоба традицiйного телефонного зв'язку iсторично з'явилося першою галуззю застосування нової телекомунiкацiйної технологiї. Розроблена як альтернатива звичайним аналоговим мережам, вона мiстить ряд принципових особливостей i надає користувачу ISDN-термiнала наступнi переваги: наявнiсть жидкокристалличного дисплея i розширеної телефонної клавiатури для iнтерактивного керування викликами й обмiну повiдомленнями, практично миттєве встановлення зв'язку (протягом мiлiсекунд), можливiсть одночасного встановлення й утримання лiнiї зв'язку з трьома абонентами, можливiсть обмiну текстовими iнформацiйними потоками рiзко зросла. Що ж стосується волоконно-оптичних, радiорелейних i супутникових каналiв зв'язку, то для основної маси компанiй їхня вартiсть усе ще виглядає астрономiчною. У цьому випадку iдеальним рiшенням саме i є технологiя ISDN, здатна забезпечити i прийнятний рiвень продуктивностi, i необхiдну якiсть передачi iнформацiї, i максимально повний перелiк послуг - i все це за цiлком доступну цiну.

ISDN i телекоммьютiнг.

Не менш привабливим є застосування ISDN в органiзацiї такої форми вилученого доступу, як телекоммьютiнг (telecommuting). Дана форма викликана до життя необхiднiстю створення найбiльш оптимального й ефективного способу вилученої взаємодiї службовцiв з центральним офiсом своєї компанiї. Телекоммьютiнг припускає можливiсть використання робiтниками засобiв телекомунiкацiй для постiйного зв'язку з офiсом, не виходячи з будинку, скорочуючи тим самим кiлькiсть регулярних поїздок на роботу. Можна з визначеною часткою впевненостi прогнозувати, що в самому найближчому майбутньому ISDN стане тим каталiзатором, що забезпечить стрiмке зростання популярностi телекоммьютiнга. У мiру того, як ISDN стає усе бiльш реальним засобом зв'язку вилучених користувачiв з мережами центральних офiсiв, буде вiдбуватися переорiєнтацiя всiєї органiзацiї роботи компанiй у напрямку створення так званих домашнiх офiсiв.

ISDN i Internet.

"Мабуть, сама значна подiя в галузi виробництва ПК i комунiкацiйних засобiв за останнi 10 рокiв - це поява Internet, - вважає д-р Ендрю С. Гроув, президент i головний виконавчий директор Intel Corporation. Сьогоднi будь-який ПК перетворився у свого роду вiкно, через яке користувачi можуть приєднатися до будь-якого iншого ПК у свiтi". Такi сервiси, як WWW (World Wide Web), забезпечують доступ абонента практично до будь-якої цiкавої йому iнформацiї, надають можливiсть "подiлитися" нею iз широким колом абонентiв, а також дозволяють створювати постiйно дiючi канали для технiчної пiдтримки користувачiв. Подiбний набiр послуг припускає обмiн по мережi Internet самого широкого спектра повiдомлень, включаючи графiку, звук, текст i цифровi данi, що, у свою чергу, пред'являє дуже твердi вимоги до пропускної здатностi мереж. Iснуючi сьогоднi способи встановлення з'єднань по аналогових телефонних лiнiях за допомогою модемiв не здатнi забезпечити необхiдної продуктивностi, а також накладають ряд обмежень на використання сервiсних функцiй, украй важливих для органiзацiї сучасного бiзнесу. Вирiшити цю проблему може ISDN, граючи роль свого роду рятiвника.

ISDN i вiдеоконференцiї

Ще один аргумент на користь ISDN - найбiльше прямий i природний шлях до органiзацiї реальних вiдеоконференцiй. Правда, число учасникiв не повинно перевищувати чотирьох, однак робочi наради двох-трьох чоловiк можна проводити в режимi реального часу. Деякою мiрою на зростання iнтересу до ISDN впливає розвиток систем мультiмедiа. Так, багато комерцiйних радiостанцiй на Заходi використовують ISDN для передачi стереозвуку з високою якiстю. Крiм того, зараз на ринку з'явилися охороннi системи i системи вiдеоспостереження, робота яких заснована на використаннi принципiв ISDN.

Концепцiя ISDN.

Визначивши загалом сферу застосування ISDN i розглянувши її основнi можливостi, перейдемо тепер до розгляду технологiчних особливостей однiєї iз самих перспективних телекомунiкацiйних систем сучасностi.

Основнi принципи ISDN

Як уже говорилося вище, технологiя ISDN має концептуальнi вiдмiнностi вiд принципiв, використовуваних в аналоговiй телефонiї. Якi ж цi вiдмiнностi? Основною вiдмiнною рисою мережi ISDN вiд звичайної аналогової телефонної мережi є те, що ISDN-станцiї забезпечують комутацiю цифрових, а не аналогових, потокiв. Варто помiтити, що останнiм часом з'явилося багато аналогових АТС, що використовують цифрову комутацiю аналогових сигналiв. На вiдмiну вiд таких станцiй, комутатори ISDN комутирують саме цифровi потоки. Перетворення аналогових сигналiв у цифровi вiдбувається на рiвнi ISDN-термiналiв (тобто на устаткуваннi кiнцевих користувачiв), у зв'язку з чим ISDN-станцiя має можливiсть комутувати однорiднi цифровi потоки, "не знаючи", що ж саме в даний момент передається по каналу. Другою особливiстю ISDN є реалiзацiя принципу єдиної розподiленої телефонної станцiї. Вiдповiдно до даного принципу, усi станцiї в рамках однiєї ISDN-мережi логiчно об'єднанi в єдину велику станцiю й абонентами можуть розглядатися як цiльний ISDN-комплекс. Використання зазначеного принципу дозволяє оптимiзувати навантаження на канали зв'язку (наприклад, мiнiмiзуючи маршрути з'єднання мiж абонентами), а також надає ряд послуг, не прийнятих в аналоговiй телефонiї (наприклад, уведення єдиного плану номерiв). Не можна залишити без уваги i таку важливу особливiсть, що вiдрiзняє ISDN вiд аналогових мереж, як практично миттєве встановлення з'єднання. Максимальна затримка в ISDN-мережi не перевищує 30 мс на кожен вузол зв'язку. Четвертою вiдмiнною рисою нової технологiї є здатнiсть ISDN-станцiй здiйснювати автоматичну маршрутизацiю з'єднань, що особливо важливо у випадках, коли мiж станцiями мається кiлька альтернативних шляхiв з'єднання i необхiдно вибрати найбiльш оптимальний. Iснують i iншi види цифрових лiнiй, що комутируються, наприклад, Switched 56, - тут поєднуються два канали i досягається така ж пропускна здатнiсть, як i в двох 64 Кбит/с каналiв даних ISDN. Однак Switched 56 має ряд iстотних вiдмiнностей вiд ISDN, зокрема, по кiлькостi (i якостi) наданих послуг. Так, у Switched 56 вiдсутнi такi види сервiсних функцiй, як визначення iдентифiкатора джерела вхiдного сигналу, здiйснення маршрутизацiї викликiв, майже миттєво вироблене настроювання на виклик за допомогою службового (16 Кбит/с) каналу i т.д.

Засоби ISDN.


До числа основних засобiв ISDN можна вiднести:
 • ISDN-станцiї (ISDN-комутатори);
 • ISDN-термiнали (цифровi телефоннi апарати);
 • внутрiшнi адаптери ISDN (мости/маршрутизатори) для пiдключення ПК до ISDN-мережi;
 • зовнiшнi пристрої (блоки) для пiдключення ПК чи ЛОМ до ISDN-мережi як альтернатива адаптерам;
 • блоки Network Terminator;
 • лiнiї зв'язку (iнтерфейси РPI i BRI).

!!!_111.jpg

Мал. 1 Типи з'єднань у мережi ISDN

Бiльш докладно розглянемо iнтерфейси ISDN i засобу пiдключення вилучених ПК i ЛОМ до ISDN-мережi.

Iнтерфейси ISDN: BRI i РРI.

У ISDN-мережах використовуються два специфiчних типи iнтерфейсiв: iнтерфейс базового рiвня BRI (Basic Rate Interface), що регламентує з'єднання ISDN-станцiї з абонентом, i iнтерфейс первинного рiвня PRI (Primary Rate Interface), що забезпечує зв'язок мiж ISDN-станцiями. Логiчно BRI являє собою особливим образом структурований цифровий потiк, роздiлений на три канали: два iнформацiйних канали типу В з пропускною здатнiстю 64 Кбiт/с кожен i один службовий канал типу D iз пропускною здатнiстю 16 Кбiт/с. Саме тому BRI має ще одне найменування -2B+D. При використаннi BRI як сполучної ланки мiж ISDN-станцiєю i цифровим телефонним апаратом по В-каналах передаються оцифрованi мовнi сигнали, при органiзацiї ж вилученого доступу до ПК i ЛОМ чи виходу в Internet В-канали використовуються для обмiну даними. При цьому по однiй лiнiї BRI можуть передаватися два незалежних потоки повiдомлень - по числу В-каналiв. D-канал, як уже говорилося вище, виконує службовi функцiї. У числi основних функцiй можна назвати наступнi: передача службової iнформацiї (сигнали виклику, маршрут дзвiнка, номера викликуваного i зухвалого абонентiв i т.д.), одночасне обслуговування декiлькох В-каналiв, здiйснення контролю зайнятостi В-каналiв, присвоєння кожному абоненту визначеного iменi (при включеннi даного абонента в базу даних на ISDN-станцiї), висновок номера та iменi абонента, що дзвонить, на екран дисплея ISDN-термiнала i багато чого iншого. Фiзично BRI реалiзується або у видi U-iнтерфейсу, або у видi S/T-iнтерфейсу. U-iнтерфейс призначен для роботи з вилученими користувачами (до 4-7 кiлометрiв) i являє собою кручену пару. Функцiонування Li-iнтерфейсу засноване на використаннi дуплексного режиму (full-duplex), тобто передачi потоку по лiнiї зв'язку в обох напрямках одночасно. За допомогою же S/T-iнтерфейсу здiйснюється розведення усерединi офiсу компанiї або квартири за допомогою двухпарного кабелю; при цьому забезпечується рiвнобiжне пiдключення до восьми пристроїв. Для узгодження U- i S/T-iнтерфейсiв звичайно використовуються мережнi кiнцевi блоки Network Terminator (NT1), тому що споконвiчно передбачалося, що всi ISDN-пристрої, телефони i т.д. будуть працювати тiльки з S/T-iнтерфейсом. Однак зараз випускаються пристрої, що можуть працювати прямо з U-iнтерфейсом, оскiльки мають убудований блок NT1; у цьому випадку необхiднiсть в автономному блоцi NT1 вiдпадає. ISDN-станцiї, у якi стiкаються BRI-iнтерфейси, з'єднуються мiж собою широкосмугастими магiстралями, що пiдтримують iнтерфейс первинного рiвня PRI. Логiчно PRI побудований на тому ж принципi, що i BRI-iнтерфейс:


визначена кiлькiсть В-каналiв i один D-канал. Iншими словами, PRI можна представити у видi формули n+D (23B+D у США i Японiї, де дiє стандарт Т-1, i 30B+D у Європi, де дiє стандарт Е-1). При цьому варто пам'ятати, що D-канали в PRI i BRI вiдрiзняються пропускною здатнiстю: якщо в BRI швидкодiя D-каналу дорiвнює 16 Кбит/с, те в PRI - 64 Кбит/с.

Засоби пiдключення вилучених ПК i ЛОМ.

Кожен комп'ютер, що пiдключається до мережi ISDN, повинний мати або внутрiшнiй адаптер ISDN, або з'єднуватися з зовнiшнiм пристроєм (блоком) ISDN, що входить до складу локальної мережi. Адаптер чи зовнiшнiй блок виконують функцiї моста/маршрутизатора, що працює за вимогою i встановлює з'єднання ISDN при надходженнi повiдомлення. Для роботи з зовнiшнiми блоками необхiдно, щоб ПК мiстив адаптер ЛОМ, внутрiшнi ж плати виконують свої функцiї без мережного адаптера. Для взаємодiї з мережними програмними засобами внутрiшнi адаптери використовують стандартний iнтерфейс NDIS. Особливi принципи включення ISDN-мостiв/маршрутезаторiв у мережу приводять до того, що канали передачi даних у ISDN є не видiленими, а що комутуються. Однак пропускна здатнiсть їх настiльки висока, що користувачi практично не "вiдчувають" затримок, властивих каналам, що комутуються. Сьогоднi у свiтi iснує приблизно з десяток продуктiв рiзних виробникiв, що забезпечують пiдключення вилучених ПК i ЛОМ до ISDN-мереж. Усi вони iстотно розрiзняються по своїй швидкодiї, керованостi, ступеню компресiї (стиску) переданої iнформацiї, iнсталяцiйним можливостям, простотi використання, сумiсностi з виробами iнших виробникiв, можливостi вести набiр багатьох номерiв i, зрозумiло, вартостi. Однiєї з головних проблем ISDN є сумiснiсть засобiв, вироблених рiзними виготовлювачами. На жаль, бiльшiсть сучасних мостiв/маршрутизаторiв не можуть працювати спiльно, тому для органiзацiї каналу зв'язку необхiдно здобувати пристрою того самого виробника. Зовсiм очевидно, що неможливiсть спiльної роботи виробiв ISDN вiд рiзних постачальникiв є iстотною перешкодою для застосування їх у широких комерцiйних масштабах. Бiльш докладно про проблему сумiсностi ми зупинимося нижче. Безумовно, пропускна здатнiсть ISDN-мережi значно вище, нiж в аналогових телефонних мережах, однак, якщо порiвнювати ISDN з локальним доступом до файлiв у мережi Ethertnet чи, скажемо, FDDI, то швидкiсть, що забезпечує ISDN, набагато нижче швидкостей, прийнятих у ЛОМ. Навiть найбiльш дешева i розповсюджена мережа Ethernet має пропускну здатнiсть 10 Мбит/с, що майже в 100 разiв перевищує швидкiснi показники ISDN. Таким чином, для роботи iз сучасними базами даних 128-килобитнi мережi ISDN мають явно недостатню пропускну здатнiсть. Тому обов'язковим атрибутом сучасних засобiв ISDN повинна бути компресiя, що забезпечує додаткове збiльшення пропускної здатностi каналiв за рахунок стиску (аж до восьмикратного) переданих файлiв. Звiдси головним фактором, що диференцiює, визначальна швидкiсть рiзних виробiв ISDN, є iндивiдуальнi алгоритми стиску файлiв. Не менш важливим фактором при виборi виробу ISDN є зручнiсть i швидкiсть iнсталяцiї i конфiгурування (iдеальним варiантом є вироби, що передбачають автоматичне конфiгурування), а також простота використання пiд час експлуатацiї. Крiм того, важливо, щоб мiст чи адаптер добре iнтегрувався з мережею, не викликаючи особливих перешкод. Оцiнюючи ефективнiсть керування, необхiдно знати, якi програмнi засоби має кожен комплект для виконання адмiнiстративних функцiй i наскiльки простi цi засоби при використаннi. Так, важливе значення мають такi фактори, як утилiти трасування i пошуку пошкоджень, можливiсть контролю i генерацiї звiтiв, а також нарощування ресурсiв, оптимiзацiя використання каналу i т.д. Бiльшiсть сучасних мостiв i маршрутизаторiв, що випускаються ведучими виробниками, є iнтелектуальними пристроями, програмнi засоби яких дозволяють оптимiзувати використання каналу за рахунок застосування спецiальних функцiй фiльтрацiї (тобто вибору конкретних видiв повiдомлень, якi не пiдлягають передачi по лiнiях ISDN) i стиску повторюваної iнформацiї заголовкiв. Крiм того, програмними засобами передбачене виконання таких функцiй, як "помилкове пiдтвердження" (spoofing) i тайм-аут, покликаних оптимiзувати процес маршрутизацiї i сприятливих економiї засобiв при користуваннi послугами ISDN.

Проблеми


Перелiчимо деякi, на наш погляд, найбiльш важливi:

 • вiдсутнiсть єдиного стандарту на ISDN (проблеми сумiсностi);
 • необхiднiсть корiнної модернiзацiї устаткування АТС;
 • вiдсутнiсть достатнього числа цифрових лiнiй;
 • недостатня технiчна компетенцiя продавцiв технiки i послуг ISDN, складнiсть замовлення сервiсу;
 • проблеми фiнансування

Проблеми сумiсностi

Вiдсутнiсть стандарту ISDN є проблемою номер один. На сьогоднiшнiй день iснує кiлька стандартiв ISDN: National-ISDN 1 у США, Euro-ISDN у Європi, а також ряд "мiсцевих" версiй, наприклад, у Нiмеччинi, Францiї i т.д. У свою чергу вiдсутнiсть єдиного стандарту стало причиною появи великої кiлькостi несумiсних виробiв ISDN. У першу чергу це вiдноситься до застосування рiзних алгоритмiв стиску, що створює безлiч проблем при спiльнiй роботi деяких ISDN-станцiй чи при пiдключеннi офiсної ISDN-станцiї до ISDN-мережi загального користування, а також ряд iнших негативних наслiдкiв. Однак вже зараз ведеться розробка стандартiв, що повиннi забезпечити спiльну роботу устаткування рiзних постачальникiв. Так, iнженерна робоча група Internet (Internet Engineering Task Force - IETF) розширила протокол двоточечних з'єднань РРР (Point-to-Point Protocol), включивши в нього спосiб комбiнування (чи "з'єднання", "бондинг", вiд англ. bo n ding - BandwidthOn Demand Interoperability Group) двох 64 Кбiт/с каналiв мережi ISDN в одну магiстраль iз пропускною здатнiстю 128 Кбит/с. У цьому зв'язку необхiдно згадати також iнiцiативу компанiї Intel, яка отримала кодове найменування "Intel Blue". З метою усунення рiзного роду несумiсностей i спрощення процесу замовлення устаткування, група таких фiрм, як Intel, National ISDN Usеr's Forum i Corporation for Open Systems, провела роботу по забезпеченню нормального спiльного функцiонування засобiв передачi даних у мережах ISDN. Бiльш того, Intel, намагаючись кардинально вирiшити проблему сумiсностi, випустила ряд виробiв, що узагалi не використовують стиску даних - правда, утворивши тим самим збиток швидкiсним показникам свого устаткування.

Проблема модернiзацiї устаткування АТС.

Це друга важлива проблема, що вимагає пильної уваги. Ясно, що ISDN-сервiс може бути наданий тiльки спецiалiзованими ISDN-станцiями, що могли б забезпечити абонентiв ISDN-мережi всiм необхiдним набором сервiсних функцiй, властивих данiй технологiї. При цьому, безсумнiвно, ISDN-комутатор повинен мати можливiсть пiдтримувати i традицiйний сервiс аналогової телефонiї.

Вiдсутнiсть достатнього числа цифрових лiнiй

Одним iз серйозних перешкод на шляху до бiльш широкого впровадження ISDN можна вважати вiдсутнiсть достатнього числа цифрових лiнiй. Найбiльшу гостроту ця проблема придбала в країнах, де реалiзацiя принципiв цифрової телефонiї знаходиться на самiй початковiй стадiї. На вiдмiну вiд США i Захiдної Європи, де телефони пiдключаються до АТС по кручений парi, у цих країнах для пiдключення використовується традицiйна "локшина" - телефонний кабель iз двома рiвнобiжними проводами. У зв'язку з цим побудова нормальної функцiонуючої ISDN-iнфраструктури неможлива без замiни всiєї iснуючої кабельної системи.

Недостатня технiчна компетенцiя продавцiв технiки i послуг ISDN;

складнiсть процесу замовлення сервiсу

Навiть у країнах з високим рiвнем технiчного розвитку ця проблема є дуже важливою. З одного боку, структури, що надають ISDN-сервiс i пропонують вiдповiдну технiку (телефоннi компанiї, АТС, торговi представники фiрм-виробникiв) занадто часто не бачать принципової рiзницi мiж ISDN i iншими видами цифрової обробки сигналiв (наприклад, Switched 56), з iншого боку, самi замовники послуг ISDN не завжди розумiють, про що, власне, мова йде - звiдки виникають непорозумiнення при замовленнi i наданнi ISDN-сервiсу i придбаннi устаткування для ISDN-мереж. Однак, навiть при достатнiй компетенцiї обох сторiн замовнику треба знати занадто багато технiчних подробиць, таких, наприклад, як тип термiнального устаткування, що здобувається, тип лiнiї, використованої в центральному офiсi постачальника сервiсу, комутатор, з яким з'єднаний абонент, а також вирiшувати цiлий ряд iнших питань, ще бiльш ускладнюючих процес замовлення сервiсу.

Основнi виробники засобiв ISDN i їх продукти

Сучасний ринок засобiв ISDN представлений рядом комп'ютерних i телекомунiкацiйних компанiй. Проте, говорити , що засоби ISDN досягли рiвня зрiлостi, поки рано. При виборi комплектiв приходиться йти на тi чи iншi компромiси: або висока швидкодiя, але складнiсть в iнсталяцiї, або простота керування, але висока цiна. Крiм того iснує ще серйозна проблема несумiсностi продуктiв рiзних виробникiв. Особливо вiдзначимо продукцiю фiрм DigiBoard, Cisco, Intel i IBM.


DigiBoard.

Хост-адаптери PC IMAC i PC IMAC/4 сполучають у собi термiнальний адаптер i мережну карту для здiйснення прозорого з'єднання мiж мережею Ethernet i лiнiями ISDN BRI. PC IMAC i PC IMAC/4 забезпечують пряме з'єднання мiж комп'ютером i вiдповiдно однiєю чи чотирма 128 Кбит/с ISDN-лiнiями. Адаптери можуть працювати iз шинами ISA, EISA i МСА (тiльки PC IMAC) i сумiснi з ОС Novell Net Ware, Windows NT i Windows for Workgroups. При не занадто вдалому алгоритмi стиску даних i, як наслiдок, невисоких показниках швидкодiї адаптери PC IMAC i PC IMAC/4 є, проте, одними з кращих засобiв ISDN на сьогоднiшнiй день. Крiм того, цi продукти фiрми DigiBoard вiдрiзняє низька цiна i простота використання. IMAC i Dual IMAC - платформонезалежнi ISDN-мости, що дозволяють здiйснити прозоре з'єднання мiж локальною мережею Ethernet i лiнiями ISDN BRI, забезпечуючи користувачам мережi доступ до вiдповiдно одного чи двох 128 Кбит/с ISDN-каналам. Пристрої приєднуються до коаксiального кабелю "тонкий" чи "товстий" Ethernet i можуть працювати з будь-якими мережними ОС i ISDN-комутаторами, що задовольняють стандартам CCITT.


Cisco.

Маршрутизатори Cisco 1003 ISDN серiї 1000 з'єднують локальну мережу вилученого офiсу, побудовану на Ethernet, з корпоративною мережею, використовуючи ISDN BRI канали. З'єднання з вилученими користувачами може бути за вимогою чи постiйним. Операцiйна система маршрутизатора 1003 пiдтримує IP, Novell IPX, Apple Talk 1 and 2, а також протоколи HDLC, ISDN i РРР. Багатопротокольнi маршрутизатори серiї 2500 (моделi 2503,25031, 2504,25041, 2516,2517) являють собою зовнiшнi пристрої для з'єднання локальних мереж, побудованих на базi Ethernet i Token Ring. Модульнi маршрутизатори серiї 4000 сполучать у собi великi можливостi i гнучкiсть (робота практично з усiма типами мереж) з вiдносно невисокою вартiстю. Гнучка модульна архiтектура виробiв цiєї серiї дозволяє використовувати їх у великих i середнiх вузлах мережi, пiдбираючи оптимальнi рiшення. Для маршрутизаторiв i тiєї, i iншої серiї iснує сiм варiантiв ОС - вiд найпростiшої IP Feature Set, що пiдтримує тiльки IP, HDLC, РРР, Х.25, Frame Relaу , SMDS i ISDN, до Enterprise Feature Set з пiдтримкою безлiчi протоколiв. Самими могутнiми маршрутизаторами фiрми Cisco є модульнi маршрутизатори серiї 7000 (моделi Cisco 7000 i Cisco 7010). Мережнi iнтерфейси розташованi на окремих iнтерфейсних процесорах, що забезпечує пряме з'єднання мiж високошвидкiсною шиною Cisco Extended Bus (CxBus) i зовнiшньою мережею. Висока продуктивнiсть i надiйнiсть цих маршрутизаторiв дозволяє використовувати їх у великих вузлах мережi - там, де потрiбно високонадiйне устаткування i велика кiлькiсть з'єднань. Завдяки тому, що iнтерфейснi модулi пiдтримують безлiч рiзноманiтних протоколiв, швидкостей передачi i типiв фiзичних каналiв, виробу серiї 7000 можуть працювати практично з будь-якими типами мереж. Маршрутизатори серiї 7000 пiдтримують PRI-iнтерфейс, у той час як моделi серiї 4000 можуть працювати як з PRI, так i з BRI-iнтерфейсом. AccessPro PC Cards (моделi АР-ЕВС i AP-RBC) - це недорогi повнофункцiональнi маршрутизатори, що базуються на технологiї виробiв серiї 2500, що можуть бути встановленi в IBM PC-сумiснi машини, обладнанi шиною ISA чи EISA.


Intel.

Продукт RemoteExpress ISDN Bridge Pack мiстить два адаптери - RemoteExpress ISDN LAN Adapter i EtherExpress 16 Ethernet. До складу пакета входить також програма аналiзу трафика LаNDеsк для MS Windows i DOS. Тому що RemoteExpress ISDN LAN Adapter виконаний у видi окремої плати з рознiманням ISA, вiн може бути встановлений у домашньому чи офiсному ШС. При цьому для вилученого клiєнта потрiбно не менш 600 Кбайт оперативної пам'ятi. З погляду вилученого клiєнта адаптер RemoteExpress ISDN LAN Adapter виконує мережнi програми так, нiби вiн був безпосередньо пiдключений до ЛОС. Плата ISDN поставляється з програмним забезпеченням , що працює з NetWare фiрми Novell (за винятком 802.2), VINES фiрми Banyan, деякими програмними засобами TCP/IP, Microsoft LAN Manager, OS/2 LAN Server фiрми IBM i LANtastic фiрми Artisoft. Основним недолiком даного продукту є вiдсутнiсть засобiв стиску даних.


IBM.

Фiрма IBM пропонує користувачам комбiноване рiшення - WaveRunner Digital Modem. WaveRunner працює разом з вилученим сервером LAN Distance фiрми IBM i одночасно забезпечує доступ до ISDN плюс доступ до стандартних аналогових телефонних лiнiй через модеми. Фактично це два рiзних вироби - адаптер цифрового зв'язку й аналоговий модем, об'єднанi в загальному корпусi. Можливостi даного пристрою дозволяють почувати себе упевненим у будь-якому комунiкацiйному середовищi. WaveRunner сполучимо з будь-яким модемом, орiєнтованим на порт СОМ (зi швидкiстю передачi 14,4 Кбiт/с i менш). WaveRunner має iнтерфейс BRI i може працювати з одним 64 Кбiт/с В-каналом для передачi даних i одним 16 Кбит/с D-каналом для передачi сигнальної i керуючої iнформацiї. У зв'язку з тим, що стаття не переслiдує своєю метою представити повний огляд технiчних засобiв, що випускаються для мереж ISDN, ми обмежемося лише коротким перерахуванням ще декiлькох продуктiв рiзних виробникiв: серiя зовнiшнiх пристроїв вилученого доступу 3Com Impact фiрми 3Com; серiя MainStreet канадської компанiї Newbridge; блок LANLine 5240i фiрми Gandalf Technologies; комплект зовнiшнiх мостiв Everyware 160 i 400 фiрми Combinet; зовнiшнi блоки вилученого доступу Pipeline 2 5 i 50 компанiї Ascend Communications; комплект адаптерiв Long Distance LAN Adapter E-101 i Е-201 фiрми Extension Technology; зовнiшнiй пристрiй DirectRoute Remote RO-1 компанiї Symplex;


термiнальнi адаптери FX-PRI i SecureLink II фiрми ISC; плата CyberSp a ce Internet компанiї ISDNtek; адаптери серiї Vanguard компанiї Motorola. Перерахованi вище продукти практично цiлком вичерпують весь спектр iснуючих сьогоднi на ринку засобiв ISDN.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок