Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Internet

Режим Dial-Up
Спосiб пiдключення до мережi Internet за телефонною мережею загального користування, що комутирується, використовуючи модем.

Call-Back(Зворотний дзвоник)
Ця послуга дозволяє забезпечити бiльш якiсний зв'язок клiєнтам послуги Dial-Up ( доступ, що комутирується,), що обслуговуються аналоговими телефонними станцiями.

Як це працює:
З'єднання встановлюється через отриманий вихiдний дзвоник, що надходить вiд абонента. При цьому об'єктивно присутнi наступнi втрати:

 • загасання на абонентськiй лiнiї вiд квартири до АТС.
 • загасання на механiчних з'єднувачах АТС i телефонних вузлах через який комутирується лiнiя при вихiдному дзвонику
 • вихiдний дзвоник абонента використовується тiльки для реєстрацiї. Втрати на лiнiях при цьому не мають великого значення, тому що з'єднання для доступу в Iнтернет буде здiйснюватися за наступною схемою:
 • дзвоник CISCO AS5300 на зареєстрований номер телефону абонента здiйснюється безпосередньо через оптоволоконне кiльце, що тим самим виключє зайві комутацiї, які ведуть до втрат швидкостi з'єднання. У цьому випадку втрати можуть виникнути тiльки на дiлянцi вiд абонента до АТС абонента
Що таке CALLBACK?
CALLBACK чи як його ще називають - "зворотний дзвоник" - являє собою деяке технiчне рiшення на вузлi INTERNET провайдера i користувальницькiй системi, що дозволяє iнiцiювати Dial-Up з'єднання з боку вузла (а не з боку користувача, як це звичайно вiдбувається), що дозволяє користувачам заощаджувати кошти на часi, що займає телефонну лiнiю в процесi використання модему. Дане рiшення стає усе бiльш актуальним останнiм часом, коли оператори телефонного зв'язку беруть безбожну плату за використання телефоного часу , а потреби в послугах INTERNET усе зростають i зростають.
Ви можете встановлювати Iнтернет-з'єднання зi зворотним дзвоником сервера на Ваш модем (callback). Виглядає це так: спочатку ваш модем дзвонить на сервер доступу 'Телекомсервiс' (робить запит на зворотний дзвоник), потiм сервер обриває зв'язок, але через кiлька секунд дзвонить за вашим номером телефону. Ваш модем вiдповiдає на зворотний дзвоник, встановлюється Iнтернет-з'єднання i Ви працюєте в Iнтернетi як звичайно.

HTML
HTML (HypeiText Markup Language - мова гiпертекстової розмiтки) - мова, яка використовується для створення документiв у системi World Wide Web. Для форматування тексту HTML-документа використовуються спецiальнi керуючi послiдовностi символiв, названi тегами (tag). Вони мають визначенi стандартнi назви й в основному текстi теги видiляються знаками < i >. Частина тегiв вимагає наявностi парного "закриваючого" тега, що звичайно складається з iменi вiдкриваючого тега, але перед ним є знак косої риси.

VRML
VRML (Virtual Realty Modelling Languagy - мова моделювання вiртуальної реальностi) використовується для опису тривимiрних зображень i оперує об'єктами, що описують геометричнi фiгури i їхнє розташування в просторi. VRML-файл являє собою звичайний текстовий файл, що обробляється Web-браузером. Бiльшiсть браузерiв не має убудованих засобiв пiдтримки VRML, тому для роботи з ними необхiдно пiдключити допомiжну програму (Pliigin).

Java-script
Усiчена версiя мови програмування Java, орiєнтована на використання в HTML-документах. За допомогою Java-script можна будувати HTML-сторiнки зi змiстом, який динамiчно змiнюється, вiдкривати додатковi вiкна браузера, забезпечувати дiалог з користувачем i iнтерактивною навiгацiєю по HTML-сторiнках.

VB-script
Так само, як i Java-script, VB-script - це усiчена версiя мови програмування BASIC. На вiдмiну вiд Java-script, який пiдтримується великою кiлькiстю Web-браузерiв, VB-script обробляється тiльки в Internet Explorer.

Cookie
Cookie - це невеликий фрагмент службової iнформацiї, переданої сервером на клiєнтський комп'ютер. Клiєнт (броузер) може зберiгати цю iнформацiю i передавати її серверу при кожному його вiдвiдуваннi. Це дозволяє iдентифiкувати й iндивiдуально настроїти пiд кожного вiдвiдувача видавану йому iнформацiю. Деякi cookie зберiгаються тiльки протягом однiєї сесiї й автоматично видаляються пiсля закриття вiкна броузера. Iншi зберiгаються заданий термін часу у визначеному файлi чи каталозi на локальному комп'ютерi користувача.

E-mail
Електронна пошта (E-mail) забезпечує можливiсть вiдправлення листiв в електронному виглядi будь-яким користувачам цiєї служби в усьому свiтi. Є можливiсть розсилання одного листа за декiлькома адресами. Переданий вiдправником лист доставляється в поштову скриньку адресата, який може в зручний для нього час прочитати його i при необхiдностi скопiювати на свiй комп'ютер.

Login
Процедура реєстрацiї користувача в системi, що використовує механiзми обмеження прав доступу до ресурсiв. Цим же термiном iнодi називають iм'я користувача, яке потрiбно ввести для реєстрацiї в системi. Як правило використовується спiльно з password.

Password
Для пiдвищення рiвня безпеки комп'ютерних систем для входу в систему вiдразу пiсля введення iменi користувача потрiбно вказати пароль. На вiдмiну вiд iменi, що вказується при процедурi login, символи пароля, що набираються, або взагалi не вiдображаються, або замiняються зiрочками.

Anonymous
Для входу незареєстрованного в системi користувача звичайно передбачається iм'я анонiмного користувача - anonymous. Паролем для такого користувача служить адреса його електронної пошти. Багато програм вводять пароль анонiмного користувача автоматично, якщо зазначене iм'я anonymous. Анонiмному користувачу звичайно надаються тiльки права на читання деяких публiчних каталогiв i запис у спецiально вiдведених для них каталогах incoming або upload.

Port
Port (порт) - термiн, що має кiлька значень. Портом називають iнтерфейс для пiдключення лiнiй прийому-передачi даних до мережного пристрою (наприклад, до комп'ютера, концентратора). Також порт - фiзична чи логiчна адреса пристрою чи процесу усерединi комп'ютера. Iнодi при звертаннi до комп'ютера в Internet за визначеною послугою пiсля його адреси потрiбно через двокрапку вказати номер порту.

Firewall
Firewall (дослiвно "вогненна стiна") - вузол у мережi, який працює як бар'єр мiж приватною мережею i мережею загального користування i вiн використовується для пiдвищення безпеки мережi i запобiгання несанкцiонованого доступу до неї ззовнi. Цим вузлом може бути як маршрутизатор, так i спецiальне мережне устаткування.

Host
Host (хост-машина, головний комп'ютер) - комп'ютер, що виконує в складi комп'ютерної мережi не тiльки функцiї передачi даних, але i деякi iншi, зв'язанi, наприклад, з роботою прикладних програм користувача i наданням своїх iнформацiйних i обчислювальних ресурсiв термiнальним ЕОМ. Звичайно функцiї головного комп'ютера виконують так називанi супер-ЕОМ (mainframe) чи мiнi-ЕОМ. У глобальнiй мережi Internet даний термiн має бiльш широке значення: хост-машиною називається будь-який комп'ютер користувача у мережi, а розходження робиться мiж хост-машиною i маршрутизатором (router). А до останнього в Internet частiше застосовують термiн шлюз (gateway).

DNS
DNS (Domain Naming Server) (система доменних iмен) - система, що дозволяє переводити символiчнi назви адрес вузлiв у IP-адреси, з якими працює протокол TCP/IP. DNS-сервер дозволяє робити пошук комп'ютерiв у Internet, пiдтримуючи базу даних iмен зареєстрованих у мережi хостiв та вiдповiдних їм реальних IP-адрес.

Frame Relay
Технологiя Frame Relay грунтується на комутацiї пакетiв i призначена для високошвидкiсної передачi даних мiж iнтелектуальними кiнцевими пристроями типу маршрутизаторiв чи систем доступу, що працюють зi швидкiстю вiд 56 Кбіт/с до 1,544 Мбіт/с. Данi подiляються на кадри перемiнної довжини передавальним пристроєм, кожний з яких мiстить заголовок з адресою одержувача. Кадри передаються цифровим пристроєм i збираються на прийомному кiнцi.

ATM
ATM (Asynchronous Transfer Mode) - це стандартизована технологiя комутацiї елементiв фiксованої довжини (53 байта), п'ять з яких складають службовий заголовок, а останнi 48 - власне iнформацiю. При проходженнi через ATM будь-якi данi розбиваються на елементи, а потiм знову збираються на кiнцевому пристрої. При цьому швидкiсть передачi складає вiд 1,5 Мбіт/с до 2 Гбіт/с. Технологiя дозволяє ефективно передавати данi рiзних типiв (голос, вiдео, мультiмедiа, трафiк локальних мереж i iн.) на значнi вiдстанi. Трафiк подiляється на класи обслуговування в залежностi вiд вимог термiновостi передачi i можливостi втрат при перевантаженнях.

ISDN
Технологiя ISDN (Integrated Services Digital Network) - це цифрова мережа з iнтеграцiєю послуг, що дозволяє передавати голос i данi одночасно. Вона може створюватися шляхом накладення на iснуючу телефонну мережу (абонентськi лiнiї i цифровi зв'язки мiж АТС). Термiнальнi пристрої можуть бути пiдключенi через базовий (2B+D) чи первинний (30B+D) абонентський доступ, забезпечуючи проходження даних через установленi з'єднання зi швидкостями до 128 Кбіт/с чи до 2048 Кбіт/с вiдповiдно. Крiм того, низькошвидкiсний сигнальний канал (D) дозволяє передачу пакетiв iнформацiї без органiзацiї наскрiзного з'єднання. Базовий (2B+D) абонентський доступ, що передає голос i данi, часто називають вузькосмуговий N-ISDN (Narrowband ISND), а первинний (30B+D) абонентський доступ, що дозволяє передавати додатки мультiмедiа i вiдеоконференцiї, - широкосмуговий B-ISDN (Broadband ISDN). Додатковi види обслуговування, які надають електронні цифрові станцiї ISDN-абонентам наступнi:

 • Iдентифiкацiя лiнiї - надання номера абонента, що викликає.
 • Обмеження iдентифiкацiї викликуваної лiнiї - заборона iндикацiї вхiдних викликiв у абонента, якого викликають.
 • Вiдстеження зловмисних викликiв - iдентифiкацiя абонента, який викликає, навiть якщо мається заборона надання номера у сторони, що викликає.
 • Субадресацiя - додаткова нумерацiя термiналiв, що користувач може встановлювати самостiйно.
 • Переадресацiя виклику (негайна, при зайнятiй лiнiї, у випадку вiдсутностi вiдповiдi).
 • Перенапрямок термiнала - переадресацiя виклику.
 • Зв'язок-конференц-зв'язок - з'єднання не менш трьох абонентiв.
 • Постановка викликiв у чергу - iндикацiя надходження нових викликiв пiд час розмови.
 • Закрита група користувачiв - створення вiртуальної учрежденської АТС (РВХ).
 • Повiдомлення щодо вартості виклику пiд час чи наприкiнцi розмови.
 • Сигналiзацiя "користувач-користувач" - можливiсть передачi коротких повiдомлень на термiнал абонента, якого викликають, незалежно вiд того, зайнятий останнiй чи нi.
 • Мобiльнiсть термiналiв - можливiсть утримання розмови на одному апаратi i його продовження з iншого ISDN-апарата, включеного в цю ж мережу.
 • Заборона вихiдного i/чи вхiдного зв'язку (за замовленням абонента).
 • Циркулярний виклик - розсилання iнформацiї абонентам за попередньо заданим списком


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок