Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Мережні технології

LAN
LAN (Local Area Network) - локальна мережа передачi даних, чи локальна обчислювальна мережа (ЛОМ). ЛОМ є комунiкацiйною системою, що пiдтримує в межах будинку чи деякої топологiчно обмеженої територiї один або кiлька високошвидкiсних каналiв передачi iнформацiї. Трьома базовими компонентами ЛОМ є плати мережного iнтерфейсу (NIC), що встановленi на кожному пiдключеному до мережi ПК, кабелi i серверне устаткування, а також програмне забезпечення керування мережею.

Coaxial cable
Coaxial cable (коаксiальний кабель) - мережний кабель високої продуктивностi. Вiн складається iз серцевини - центрального мiдного кабелю i цилiндричного мiдного провiдного шару, мiж якими знаходиться пластиковий iзолюючий матерiал. Коаксиал (iнша його назва) використовують як для широкосмугових (телебачення), так i для моносмугових (мережi Ethernet) передач. Значною перевагою є захищенiсть коаксiального кабелю вiд зовнiшнiх впливiв i висока швидкiсть передачi сигналу на великi вiдстанi.

Optical Fiber Cable
Optical Fiber Cable (оптоволоконний кабель) - тонкий кабель зi скляною чи прозорою пластмасовою серцевиною, який застосовується для оптоволоконних комунiкацiй. У таких кабелях замiсть електричних сигналiв передаються свiтловi сигнали.

Twisted pair
Twisted pair (кручена пара) - пара тонких мiдних провiдникiв, які часто використовуються для прокладки телефонних i комп'ютерних лiнiй. Цi проводи скрученi попарно в спiраль для мiнiмiзацiї перешкод вiд iнших кабелiв. Розрiзняють два основних типи реалiзацiї крученої пари: екранована (STP - shielded ТР) i неекранована (UTP -unshielded ТР). Найбiльш популярним є неекранований варiант як бiльш тонкий чи компактний; переваги ж екранованої крученої пари складаються в гарнiй захищеностi вiд електричних наведень.

Cross-over cable
Cross-over cable (кросоверний кабель) - кабель, у якому передавальна i приймаюча пари перехрещуються. Для забезпечення нормальної роботи приймаючi контакти рознiмання одного пристрою повиннi бути з'єднанi з передавальними контактами iншого.

Backbone
Backbone (магiстраль) - основний канал зв'язку, що з'єднує елементи мережi. По магiстралi передається iнформацiя мiж вилученими пристроями, наприклад, мiж концентраторами, що знаходяться на протилежних кiнцях будинку.

Traffic
Traffic (трафiк) - потiк даних, переданих по мережi. Трафiк показує рiвень завантаження комунiкацiйного устаткування чи системи. Однiєю з головних задач системного адмiнiстратора є контроль за рiвнем трафiка i вживання необхiдних заходiв, коли трафiк стає перевантажений.

Node
Node (вузол) - вузол мережi. Як правило, цей мережний пристрiй, що запитує чи надає послуги. Вузлами мережi є всi робочi станцiї, а також термiнали, хост-машини, мережнi принтери i т.п.

Bridge
Bridge (мiст) - пристрiй, що дозволяє об'єднати в одну логiчну мережу двi чи бiльше локальнi мережi (мережi, об'єднанi в одну логiчну мережу, часто називають мережними сегментами). Мiст функцiонує на канальному рiвнi i дiє аналогiчно комутатору, будучи, однак, пасивним пристроєм. Мости можуть поєднувати локальнi мережi рiзних типiв, наприклад, Ethernet i Token Ring.

Hub
Hub (хаб) - обов'язковий (крiм двоточечної мережi, тобто мережi, що з'єднує два комп'ютери) сполучний елемент мережi, побудованої на кручений парi, i засiб розширення функцiональних, топологiчних i швидкiсних можливостей для будь-яких середовищ передачi. Хаби можуть мати набiр рознiмань BNC, RJ-45, AUI, тим самим забезпечуючи вибiр кабелю для передачi вiд джерела до приймача. Порти хаба дозволяють пiдключити як окремi вузли, так i iншi хаби. Якщо хаби мають набiр рiзнотипних портiв, то вони дозволяють поєднувати сегменти мереж з рiзними кабельними системами.

Router
Router (маршрутизатор) - пристрiй, що направляє потiк iнформацiї мiж мережами. Рiшення про напрямки приймаються на пiдставi iнформацiї мережного рiвня i таблиць маршрутизацiї, створюваних протоколами маршрутизацiї. Сучаснi маршрутизатори є багатопротокольними, тобто працюють з рiзними протоколами (такими, як IP чи IPX). Для забезпечення багатопротокольного(tm) маршрутизатор повинний мати вiдповiдне програмне забезпечення для кожного пiдтримуваного протоколу, тому що на вiдмiну вiд мостiв маршрутизатори є активними пристроями, тобто пристроями, здатними приймати рiшення по кожному пакету, що до них попадає (наприклад, вибрати найкращий маршрут для пакета). На жаль, деякi протоколи (наприклад, NetBIOS) є немаршрутизуємими. Вони повиннi оброблятися мостом.

Switch
Siwtch (комутатор) - багатопортовий пристрiй, що направляє пакети звичайно на один з вузлiв магiстральної мережi. Такий пристрiй називається також комутатором даних (data PABX). Комутатор подiбний мосту, але швидкiсть його роботи вище. Комутатор роздiляє мережу на частинi (сегменти), забезпечуючи бiльш широку смугу пропущення для кожної кiнцевої станцiї. Подiбно мосту, комутатор обробляє як адресу вiдправника, так i адресу одержувача пакета. Пристрiй зберiгає адреси, зв'язанi з кожним портом, i на основi цього будує комутацiйнi таблицi, що використовуються для прийняття рiшень по комутацiї.

Server
Server (сервер) - комп'ютер або спецiалiзований пристрiй у мережi, ресурси якого використовуються багатьма користувачами. Сервер забезпечує доступ користувачам до рiзних мережних сервисiв (наприклад, до файлiв, принтерiв).

Workstation
Workstation (робоча станцiя) - персональний комп'ютер, термiнал чи будь-який iнший пристрiй, що забезпечує доступ користувача до ресурсiв локальної мережi.

Gateway
Gateway (шлюз) - програмно-апаратний комплекс, що забезпечує iнформацiйний обмiн мiж рiзнорiдними, несумiсними мережами чи процесами. Шлюз виконує перетворення протоколiв для перекладу даних з одного протоколу в iншiй (наприклад, з IPX у TCP/IP). Як приклади таких пристроїв можна назвати пакетнi адаптери (PAD), конвертори протоколiв i пристрої, що з'єднують ЛОМ i мережi Х.25.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок