Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Iєрархiї цифрових систем зв'язку

Плєзiохронна цифрова iєрархiя ПЦI (PDH)
PDH - це принцип побудови цифрових систем передачi, що використовують груповий мультиплексирований ІКМ-сигнал, що складається з цифрових 30-канальних потокiв (2,048 Мбіт/с) i потребуючих синхронiзацiї швидкостей цифрових потокiв на входi устаткування групоутворювання.
Пiд термiном "плєзiохроннi" (тобто "майже синхроннi") розумiється те, що швидкостi вхiдних 30-канальних груп небагато вiдрiзняються друг вiд друга внаслiдок припустимої нестабiльностi генератора, що задає, каналоутворюючого устаткування цих потокiв. Тому перш нiж приступити до об'єднання цих потокiв у 2,048 Мбіт/с, вони повиннi бути приведенi до однiєї швидкостi передачi шляхом додавання спецiальних синхронiзуючих битiв вирiвнювання швидкостей.
Бiти вирiвнювання повиннi розпiзнаватися на приймальнiй сторонi, коли вiдбувається подiл (демультиплексування) потокiв iз групового i видiлення первiсного сигналу. Такий груповий сигнал, що складається з декiлькох елементарних плєзiохронних 30-канальних груп, називається плєзiохронной цифровою iєрархiєю ПЦI (Plesiochronous Digital Hierarchy -PDH). Базовою системою передачi для побудови бiльш високих рiвнiв PDH є система передачi IКМ-30. Для утворення наступних бiльш високих рiвнiв iєрархiї прийняте множення кожного попереднього рiвня на чотири. У Європi прийнята наступна iєрархiя систем PDH:
IКМ-30 (2,048 Мбіт/с), IКМ-120 (8,448 Мбіт/с), IКМ-480 (34,368 Мбіт/с), IКМ-1920 (139, 264 Мбіт/с).

Синхронна цифрова iєрархiя СЦI (SDH)
SDH - це принцип побудови цифрових систем передачi, що використовують мультиплексування цифрових потокiв, але зi значно бiльшою базовою швидкiстю передачi i синхронiзацiєю усього каналоутворюючого i передавального устаткування вiд загального генератора, що задає, у порiвняннi з PDH. За базовий рiвень передачi прийнята швидкiсть 155,52 Мбіт/с чи синхронний транспортний модуль STM-1 (Synchronous Transport Module), що вiдповiдає четвертій ступiнi iєрархiї PDH -ІКМ-1920. Уся корисна i службова iнформацiя упаковується i передається в транспортному модулi STM. Усi сигнали в складi STM-модуля синхронiзованi головною тактовою частотою. Сигнал STM-1 може переносити декілька бiльш низьких за швидкостями корисних сигналiв, що дозволяє застосовувати потоки PDH у транспортних модулях STM.
Структура STM-модуля складається з вiртуальних контейнерiв (до чотирьох), кожний з який вiдповiдає iснуючій плєзiохроннiй швидкостi передачi. Iнформацiя, яка переноситься плєзiохронним сигналом, упаковується у вiдповiдний контейнер. Кожен вiртуальний контейнер забезпечується додатковою керуючою iнформацiєю, що утворить трактовий заголовок. На пiдставi службової iнформацiї, що мiститься в трактовому заголовку, вiртуальнi контейнери доставляються в пункт прийому одержувача корисної iнформацiї. У SDH прийнятi чотири стандартних рiвнi iєрархiї: STM-1 (155,52 Мбіт/с), STM-4 (622,08 Мбіт/с), STM-16 (2488,32 Мбіт/с) i STM-64 (9953,28 Мбіт/с).


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок