Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Телефонiя

Голосовий зв'язок загального користування

Скорочений набiр номера
Дозволяє абоненту встановлювати з'єднання шляхом набору коду послуги i скороченого номера, що складається з однiєї чи двох цифр. Вiдповiднiсть повного i скороченого номерiв зберiгається в пам'ятi АТС. Абонент самостiйно може додавати i видаляти номери, користуючись клавiатурою телефонного апарату. При двозначнiй нумерацiї можливе використання до 90 скорочених номерiв.

З'єднання без набору номера
Дозволяє встановлювати з'єднання по заздалегiдь записаному в пам'ять АТС номеру у випадку, якщо пiсля зняття трубки протягом 3-6 секунд абонент не почав набiр. Можливий запис i видалення номера з пам'ятi АТС самим абонентом.

Повторний виклик без набору номера
Дозволяє встановлювати з'єднання на останнiй набраний номер, якщо пiсля зняття трубки протягом 3-6 секунд абонент не почав новий набiр. Останнiй набраний номер зберiгається в пам'ятi АТС i автоматично видаляється у випадку, якщо з'єднання було успiшним чи абонент не робить повторних спроб зробити виклик тривалий час (бiльш 10 хвилин).

Переадресацiя вхiдних викликiв
Дозволяє абоненту перевести вхiднi на його номер виклики на iнший зазначений їм номер. Активiзацiя, уведення номера i скасування переадресацiї виробляються самим абонентом. Можлива переадресацiя на мiжмiськi i мiжнароднi номери. Нарахування оплати за переадресований виклик виробляється роздiльно.
абонент, що дзвонив, платить за виклик до набраного їм номера, абонент, що зробив переадресацiю, оплачує подальше проходження виклику. Поширено два взаємовиключних варiанти переадресацiї:

  • безпосередня - вiдразу пiсля встановлення з'єднання;
  • при вiдсутностi вiдповiдi пiсля з'єднання протягом 8-30 секунд (2-6 посилок виклику). Якщо до цього моменту абонент вiдповiсть -переадресацiя не настає
Тимчасова заборона вхiдних i вихiдних викликiв
Дозволяє абоненту шляхом введення особливого коду "пароля" заборонити вхiднi i вихiднi виклики зi свого номера, крiм вихiдних викликiв до надзвичайних спецслужб (01, 02,03,04). Звичайно на АТС не можуть надавати подiбний сервiс окремо. Замiсть цього застосовують комбiнацiю з тимчасової заборони вхiдного i мiжмiського зв'язку за паролем у варiантi заборони усiх видiв зв'язку.

Визначення номера абонента, який викликає
Застосовується для боротьби з телефонним хулiганством. Абонент, що одержав зловмисний виклик, може повiдомити про це персонал АТС, i номер абонента, який викликає, буде зафiксований. Для повiдомлення на деяких АТС застосовується набiр спецiального коду пiд час розмови, на деякi використовується затримка вiдбою з боку викликаного абонента на термін бiльш 20-40 секунд.

Конференц-зв'язок
Дозволяє абоненту пiд час розмови набрати номер iншого абонента i зробити з'єднання мiж трьома абонентами. Деякi АТС дозволяють органiзовувати конференц-зв'язок мiж бiльш нiж трьома абонентами.

Повiдомлення про новий виклик
Дозволяє абоненту пiд час розмови одержувати повiдомлення спецiальним частотним сигналом про те, що на його номер надiйшов новий виклик вiд iншого абонента, що замiсть сигналу "зайняте" одержує в цьому випадку сигнал контролю посилки виклику. Одержавши сигнал повiдомлення, абонент може:

  • переключитися на нового абонента з вiдключенням попереднього;
  • переключитися на нового абонента з утриманням попереднього i надалi переключатися мiж ними. Якщо надходить бiльш одного нового виклику - переключення вiдбувається "по колу".
Виклик абонента за замовленням (будильник, нагадування)
Дозволяє абоненту замовити подачу в його телефонний апарат викличного сигналу в зазначений їм час. Обмежень на кiлькiсть замовлень з одного апарата звичайно не iснує. Можливi рiзнi варiанти цiєї послуги:
  • разова;
  • циклiчна (зроблене один раз замовлення виконується перiодично в той самий час щодня чи щотижня поки його не скасують).
Передача вхiдних викликiв на автоiнформатор чи бюро доручень
Дозволяє абоненту переадресовувати вхiднi виклики на один з обраних стандартних мовних повiдомлень автоiнформатора, наприклад, "абонент просив не турбувати" чи "абонент тимчасово вiдсутнiй". Переадресацiя на оператора бюро доручень вимагає наявностi в телефоннiй мережi такого оператора. Нерiдко АТС дозволяють переключення на бюро доручень пiсля повiдомлення автоiнформатора.

Наведення довiдки пiд час розмови
Дозволяє абоненту пiд час розмови зробити набiр номера iншого абонента i пiсля наведення довiдки повернутися до першого. Можливе переключення мiж абонентами i переключення з вiд'єднанням останнього.

Мiжмiський зв'язок за паролем
Дозволяє абоненту шляхом введення особливого коду "пароля" заборонити вихiднi виклики зi свого номера на деякi види зв'язку. Реалiзується на АТС у трьох варiантах:

  • заборона тiльки мiжнародного зв'язку;
  • заборона мiжмiського i мiжнародного зв'язку;
  • заборона усiх видiв зв'язку, крiм надзвичайних спецiальних служб (01,02,03,04).
Передача вхiдного виклику секретарю
або на iнший апарат у випадку зайнятостi абонента, якого викликають
Послуга дозволяє переадресовувати вхiднi виклики, що надходять пiд час розмови на iнший зазначений номер. Активiзацiя, уведення номера i скасування переадресацiї виробляються самим абонентом. Можлива переадресацiя на мiжмiськi i мiжнароднi номери.
Нарахування оплати за переадресований виклик виробляється роздiльно. Абонент, що дзвонив, платить за виклик набраного їм номера, абонент, що зробив переадресацiю, оплачує подальше проходження виклику.

Використання серiйного номера
Дозволяє об'єднати декiлька телефонних лiнiй однiєї АТС в одну загальну групу так, що при надходженнi виклику на один номер, що вважається головним, з'єднання буде встановлене на одну з лiнiй групи, що у даний момент не зайнята. При цьому зберiгається можливiсть вихiдного зв'язку i використання iндивiдуальних номерiв для кожної з незайнятими лiнiй групи, які залишилися.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок