Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Загальнi поняття

Скорочений набiр (записна книжка)
Дає можливiсть часто використовуванi номери заносити в пам'ять SIM-карти самостiйно абонентом i робити набiр номера за допомогою натискання декiлькох (2-4) клавiш у залежностi вiд кiлькостi використовуваних номерiв. При органiзацiї корпоративної мережi абонентiв таке програмування здiйснюється попередньо в сервiсному центрi оператора.

Термiновий виклик
Надає абоненту можливiсть у випадку екстреної ситуацiї викликати допомогу, не вставляючи SIM-карти в телефон чи безкоштовно. У бiльшостi європейських країн це номер 112, на американському континентi - 911. Безкоштовнi виклики по Українi: 01 - пожежна служба, 02 - мiлiцiя, 03 - швидка допомога, 04 - служба газу.

Переадресацiя викликiв
Дозволяє абоненту переадресовувати усi вхiднi виклики на iнший зазначений номер: на iнший мобiльний термiнал, телефонний номер фiксованої мiської, мiжмiської чи мiжнародної мережi, а також на номер своєї поштової скриньки голосової пошти. Послугу доцiльно застосовувати тодi, коли абонент зайнятий, не може вiдповiсти на виклик або знаходиться поза зоною радiопокриття мобiльної мережi. Активiзацiя послуги переадресацiї, власне, як i всiх iнших послуг, виробляється абонентом завчасно, коли вiн знаходиться в зонi радiопокриття мобiльної мережi. У противному випадку абоненту необхiдно звертатися в сервiсний центр оператора. Iснують наступнi види переадресацiї: безпосередня (пряма) переадресацiя виклику, переадресацiя виклику при вiдсутностi вiдповiдi абонента, переадресацiя виклику при зайнятому абонентi, переадресацiя виклику за замовчуванням.

Блокування викликiв
Дозволяє обмежити несанкцiоноване використання мобiльного термiнала. Завчасно в сервiсному центрi оператора можна замовити змiни в SIM-картцi чи в конфiгурацiї сервiсу абонента, що забороняють наступнi категорiї викликiв: усi вихiднi виклики, усi вихiднi мiжнароднi виклики, усi вихiднi мiжнароднi i мiжмiськi виклики, усi вхiднi виклики, усi вхiднi виклики пiд час роумiнгу (при використаннi закордонного оператора).

Утримання виклику
У сполученнi з послугою чекання виклику дає можливiсть, не перериваючи поточної розмови, у момент виклику, що надходить вiд iншого абонента, переключитися на нього, а потiм знову повернутися до першого абонента, що знаходиться "на утриманнi". Також можна переключатися мiж двома викликами чи робити набiр нового номера в той час, коли один виклик залишається "на утриманнi".

Повiдомлення про надходження нового виклику
Дозволяє абоненту пiд час розмови одержувати повiдомлення про надходження нового виклику. Вихiд на зв'язок нового абонента пiд час розмови супроводжується спецiальним короткочасним частотним сигналом, а також, на додаток до цього, можливо в залежностi вiд оператора поява на екранi мобiльного термiнала повiдомлення "чекання виклику". При цьому той, хто додзвонюється, сигнал "зайняте" не одержує, а чує звичайний сигнал контролю посилки виклику. При цьому в абонента є вибiр - завершити першу розмова i почати бесiду з iншим абонентом чи переключитися на другу розмову, а першу поставити "на утримання" i продовжити розмову пiзнiше чи переключатися мiж першим i другим абонентами.

Конференц-зв'язок
Дозволяє вести розмову з декiлькома абонентами одночасно. Пiд час розмови з одним абонентом за допомогою набору нового номера по черзi утягують у розмову кiлька спiврозмовникiв. Кiлькiсть абонентiв, що беруть участь у конференцiї, залежить вiд функцiональних можливостей АТС i може складати три i бiльш чоловiки.
Послугу доцiльно застосовувати як для прямих, так i для почергових переговорiв без переривання розмови з кожним абонентом. Послуга дуже корисна при необхiдностi проведення телефонних нарад.

Голосова пошта (Voice mail)
Це особистий телефонний секретар, що приймає всi повiдомлення, адресованi абоненту в той момент, коли мобiльний термiнал зайнятий, не вiдповiдає, виключений або знаходиться поза зоною обслуговування. Усi виклики, адресованi абоненту, у цьому випадку автоматично пересилаються на голосову пошту. Цю послугу доцiльно використовувати разом з послугою переадресацiї виклику, а також для збереження факсiв. Для прослуховування прийнятих повiдомлень абоненту необхiдно набрати номер своєї персональної поштової скриньки (пiсля чого повiдомлення будуть з'являтися в хронологiчному порядку їхнього надходження на екранi мобiльного термiнала) i увести свiй персональний код.
Для того щоб прийняти факсимiльне повiдомлення, необхiдно проробити тi ж дiї, попередньо приєднавши до мобiльного термiнала комп'ютер. Пiсля прослуховування повiдомлень голосової пошти їх можна або зберегти, або видалити.

Служба коротких повiдомлень (SMS)
Забезпечує передачу i прийом коротких текстiв (буквено-цифрових повiдомлень) на мобiльнi термiнали чи з них. Послуга корисна в тому випадку, коли викликуваний абонент не має можливостi розмовляти (вiн зайнятий на нарадi, переговорах i т.і.), а абонент, що викликає, знає про це, але термiново повинен повiдомити про що-небудь, то абоненту, який викликає, необхiдно набрати на своєму термiналi коротке текстове повiдомлення i направити його на мобiльний телефон свого спiврозмовника. Отримане ним повiдомлення буде вiдображено прямо на екранi мобiльного телефону. Набiр короткого текстового повiдомлення можна здiйснювати як безпосередньо з мобiльного телефону, так i з зовнiшнiх приєднаних пристроїв до мобiльного термiнала - органайзеру чи комп'ютеру.

Передача даних
Дозволяє передавати файловi данi та документи з/на комп'ютер, приєднаний через COM-порт до мобiльного термiнала. Також надається можливiсть пiдключення до мережi Iнтернет i роботи з електронною поштою. При пiдключеннi даної послуги абонент одержує додатковий номер телефону i, вiдповiдно, усi функцiї даної послуги здiйснюються за цим додатковим номером.

Факсимiльний зв'язок
Дає можливiсть приймати i передавати факсимiльнi повiдомлення на комп'ютер, приєднаний до мобiльного термiнала. При пiдключеннi даної послуги абонент одержує додатковий номер телефону i, вiдповiдно, усi функцiї даної послуги здiйснюються за цим додатковим номером.

Iдентифiкацiя номера
Дає можливiсть визначати номери телефонiв, з яких виробляється виклик до початку розмови. При неможливостi вiдповiсти на виклик вiдразу, абонент може переглянути список усiх викликiв, що надiйшли, який мiститься в пам'ятi мобiльного термiнала.

Роумiнг
Дає можливiсть подорожувати по країнах зарубiжжя з мобiльним телефоном з використанням там мережi мiсцевих мобiльних операторiв аналогiчного стандарту, з якими оператор мобiльного зв'язку уклав комерцiйнi контракти на надання мiжнародного роумiнгу. При цьому, знаходячись за кордоном, абонент може користатися SIM-карткою i тим же телефонним номером, що й в Українi. Вiдправляючись за кордон, абонент повинен повiдомити свого оператора про надання йому мiжнародного роумiнгу.

SIM-карта
SIM (Subscriber Identity Module) - модуль iдентифiкацiї абонентiв. Звичайно вiн виконується у виглядi пластикової картки з убудованою мiкросхемою, у якiй зберiгається спецiальна iнформацiя про абонента. Вона видається абонентові при пiдключеннi телефону i може бути вiльно використана їм з будь-яким GSM-телефоном. Для захисту вiд несанкцiонованого використання в SIM-карту вводиться спецiальний iдентифiкацiйний номер (так називаний PIN-код), який потрiбно набирати при кожнiм включеннi апарата. Якщо три рази пiдряд неправильно набрати PIN-код, SIM-карта тимчасово блокується. Розблокувати заблоковану карту можна за допомогою 8-значного PUK-коду, але пiсля десятої невдалої спроби SIM-карта блокується остаточно.

IMEI
IМЕI (International Mobile Station Equipment Identity) - мiжнародний iдентифiкацiйний номер устаткування рухливої станцiї. Кожному мобiльному телефону (рухливої станцiї) привласнюється спецiальний iдентифiкацiйний номер. Вiн використовується для запобiгання доступу до мереж GSM з викрадених телефонiв. IМЕI однозначно iдентифiкує кожен мобiльний телефон у мережi GSM. IМЕI може бути змiнений, але це робиться незаконно для того, щоб "замаскувати" викрадений телефон. Щоб переконатися що IМЕI не змiнено, потрiбно звiрити номери IМЕI в пам'ятi телефону з номером на акумуляторi чи на корпусi телефону.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок