Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Технологiї мобiльного зв'язку

FDMA
Технологiя FDMA (Frequency Division Multiple Access) - метод множинного доступу, заснований на подiлi каналiв за частотами. Кожен канал займає визначену частотну смугу у вiдведеному для соти частотному дiапазонi. Технологiю FDMA використовують стандарти AMPS (ширина каналу 30 кгц) i NMT (ширина каналу 25 кгц), заснованi на передачi аналогового сигналу. Пiсля встановлення з'єднання уся вiдповiдна каналу смуга частот використовується для обслуговування дiалогу тiльки мiж одним абонентським телефоном i базовою станцiєю, яке-небудь спiльне застосування однiєї смуги частот декiлькома абонентами неможливо. Ємнiсть соти мережi визначається тим, скiльки частотних каналiв розмiщюється в частотному дiапазонi, вiдведеному для даної соти.

TDMA
Технологiя TDMA (Time Division Multiple Access) - метод множинного доступу з тимчасовим подiлом каналiв. Весь дiапазон частот, видiлений для даної соти, спочатку пiдроздiляється на визначене число несущих частот, пiсля чого кожна з несущих подiляється ще на деяке число тимчасових слотiв. Базова станцiя, працюючи на данiй частотi, визначену частину часу використовує для зв'язку з одним абонентом, якусь частину - з iншим i так далi. Мова звичайно передається в оцифрованному виглядi з компресiєю. Метод TDMA застосовується в цифрових стандартах D-AMPS (частотнi канали шириною 30 кгц подiляються на три тимчасових слота) i GSM вiсiм тимчасових слотiв при несущому дiапазонi 200 кгц).

CDMA
Технологiя CDMA (Code Division Multiple Access) - метод множинного доступу з кодовим подiлом каналiв. CDMA має на увазi передачу голосової iнформацiї тiльки в оцифрованому виглядi. В основi технологiї лежить модуляцiя з використанням шумоподiбного чи широкосмугового сигналу. Корисна iнформацiя як би "розмазується" по частотному дiапазонi, iстотно бiльш широкому, чим при традицiйних способах модуляцiї сигналу. Важливим аспектом CDMA є те, що коли два абонентських термiнали, що знаходяться в зонi дiї однiєї базової станцiї, працюють на загальнiй частотi, але з рiзними послiдовностями, що кодують, то цi сигнали практично не будуть створювати перешкод друг для друга. Всi абонентськi телефоннi апарати, що працюють у зонi дiї однiєї базової станцiї, використовують ту саму несущу частоту. Для передачi iнформацiї придiляється частотний дiапазон шириною 1,25 Мгц i фрагменти загальної псевдовипадкової послiдовностi, по-рiзному змiщенi вiд умовно обраного початку цiєї послiдовностi.

WLL
WLL (Wireless Local Loop) - це концепцiя систем абонентського радiодоступа, де абонентським закiнченням АТС мiсцевої телефонної мережi є груповий чи iндивiдуальний радiоінтерфейс. Фактично безпроводний телефонний зв'язок надає можливiсть робити виклики з переносного (портативного) чи стацiонарного телефонного апарата, з'єднаного радiоінтерфейсом з фiксованою базовою станцiєю, що, у свою чергу, пiдключена до АТС телефонної мережi загального користування через контролер. Рiзновидiв таких систем багато, але їхня головна особливiсть полягає в тому, що функцiї комутацiйного устаткування виконує АТС мiсцевої телефонної мережi, а як абонентське закiнчення виявляється радiоінтерфейс. Iснує кiлька типiв таких систем з рiзними технологiями доступу. Частина з них грунтується на стандартах сотового зв'язку (AMPS, NMT, GSM, CDMA), iншi побудованi на базi радiорелейних технологiй.

xDSL
xDSL (Digital Subscriber Line) - одна з найпоширенiших технологiй високошвидкiсного абонентського доступу, що застосовується для передачi даних, голосу i вiдео, а також для органiзацiї сполучних лiнiй мiж цифровими АТС за допомогою iснуючих мiдних кабельних лiнiй. Вiдмiнною рисою технологiї xDSL є використання передових досягнень в областi обробки сигналiв, таких як адаптивна корекцiя амплiтудно-частотної характеристики лiнiї передачi, подiл напрямкiв передачi i прийому (дуплекс), методiв лiнiйної модуляцiї з кодуванням 2В 1Q, CAP, DMT. Ця технологiя реалiзується в модемах xDSL за допомогою цифрових сигнальних процесорiв. У лiнiї, органiзованої за технологiєю xDSL, сигнали передаються в цифровiй формi. У сiмейство xDSL входять наступнi стандарти: HDSL (високошвидкiсна лiнiя), SDSL (симетрична лiнiя), ADSL (асиметрична лiнiя), R-ADSL (адаптивна за швидкістю лiнiя), UADSL (унiверсальна асиметрична лiнiя), VDSL (надшвидкiсна асиметрична лiнiя).
Докладнiше...

HDSL
HDSL (High-bit-rate DSL) - високошвидкiсна цифрова абонентська лiнiя. Технологiя HDSL використовується для симетричної передачi iнформацiї (швидкiсть передачi дорiвнює швидкостi прийому) у дуплексному режимi зi швидкiстю 1,544 Мбіт/с (Т1) чи 2,048 Мбіт/с (Е1) за рекомендацiєю ITU. Дальнiсть передачi складає до 5 км по двох парах мiдних проводiв з дiаметром жил 0,5 мм. Модеми, що використовують технологiю HDSL, застосовуються як локальне продовження трактiв Т1/Е1, як сполучнi лiнiї мiж цифровими АТС, для розширення корпоративних мереж LAN, а також для переносу трафiка в мережах Frame Relay.

ADSL
ADSL (Asymmetric DSL) - асиметрична цифрова абонентська лiнiя. ADSL використовується для асиметричної передачi iнформацiї в протилежних напрямках. При напрямку до користувача (downstream) швидкiсть передачi складає вiд 1,5 до 8 Мбіт/с, а в зворотному напрямку (upstream) - вiд 64 до 640 Кбіт/с. Максимальна дальнiсть передачi в ADSL складає 6 км. На лiнiї, яка органiзована за допомогою ADSL-модемiв, функцiонують три потоки: високошвидкiсний потiк до абонента, двоспрямований службовий i мовний канал у стандартному дiапазонi частот каналу ТЧ (0,3-3,4 кгц). Частотнi роздiльники видiляють телефонний потiк i направляють його до звичайного телефонного апарата. Конструктивно телефонний роздiльник являє собою частотний фiльтр, що може як iнтегруватися в модем ADSL, так i бути самостiйним пристроєм. Для роботи ADSL-модем використовує одну мiдну пару, лiнiйний сигнал модулюється модуляцiєю CAP чи DTM. ADSL може пiдтримувати широкий набiр додаткiв, що вимагають високої смуги пропущення, таких як високошвидкiсний доступ у Internet, до телеконференцiй, вiртуальним корпоративним мережам i потокам мультiмедiа (MPEG).

UADSL
UADSL (Universal Asymmetric Digital Subscriber Line) - унiверсальна асиметрична цифрова абонентська лiнiя - є рiзновидом ADSL. Призначена для забезпечення доступу в Internet, конструктивно являє собою внутрiшню плату, що вставляється безпосередньо в слот комп'ютера i пiдтримуює технологiю plug-and-play. Максимальна швидкiсть - 1,5 Мбіт/с. Устаткування повинне пiдтримувати єдиний стандарт, якой наприкiнцi сiчня 1998 р. запропонований Universal ADSL (UADSL). Вартiсть таких пристроїв не набагато перевищує вартiсть звичайних модемiв для лiнiй, що комутируються


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок