Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Стандарти сотового зв'язку

NMT-450 (NMT-450i)
Аналоговий стандарт NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) розроблений у Скандинавiї. Використовує частотний дiапазон 453-457,5 Мгц для радiозв'язку мобiльного термiнала з базовою станцiєю (канал прийому) i частотний дiапазон 463-467,5 Мгц - для радiозв'язку базової станцiї з мобiльним термiналом (канал передачi). Частотний дiапазон забезпечують 180 (225) каналiв зв'язку шириною 25 (20) кгц кожний. Значно більша в порiвняннi з iншими стандартами площа обслуговування однiєї базової станцiї i, вiдповiдно, меншi витрати, а також мале загасання сигналу на вiдкритому просторi, що оптимально для великих територiй з низькою щiльнiстю населення. Велика дальнiсть - можливiсть зкористатися зв'язком на вiдстанi в кiлька десяткiв кiлометрiв вiд базової станцiї (теоретично до 100 км, особливо влiтку) i навiть за межами гарантованої зони покриття, якщо абонент може пiдключити високоефективнi спрямованi антени i пiдсилювачi. Бiльш природне, нiж при використаннi цифрових стандартiв, звучання людського голосу. Слабка перешкодостiйкiсть - у цьому частотному дiапазонi рiвень iндустрiальних перешкод вище, нiж у дiапазонах 800, 900 i 1800 Мгц. Менша, нiж у цифрових стандартах, можливiсть надання широкого спектра послуг. Незахищенiсть вiд пiдслуховування. Абоненту NMT-450 корисно знати, що його переговори легко приймає Укв-приймач вiдповiдного дiапазону. Габарити, вага, споживання енергiї акумуляторiв у телефонних апаратiв бiльше, нiж у цифрових системах, а час роботи, вiдповiдно, менше. У нових моделях цi недолiки менш вираженi. Iмовiрнiсть зниження якостi зв'язку усерединi примiщення. Невисока абонентська ємнiсть мереж, обумовлена дiапазоном використовуваних частот i особливостями технiчних рiшень, може збiльшувати час дозвона в моменти пiкового навантаження.
Характерною рисою стандарту є те, що всi мобiльнi станцiї цiлком сумiснi з усiма базовими станцiями системи в будь-якiй країнi, де використовується цей стандарт. Удосконалена версiя стандарту одержала позначення NMT-450i, i його функцiональнi характеристики доведенi до рiвня стандарту NMT-900. Основною особливiстю є застосування сигналiзацiї SS7, що дозволяє швидше переключати абонентськi станцiї на обслуговування iншою базовою станцiєю при перемiщеннях абонентiв, виконувати функцiї їхньої iдентифiкацiї.

NMT-900
Аналоговий стандарт використовує частотний дiапазон 890-915 Мгц для радiозв'язку мобiльного з базовою станцiєю (канал прийому) та частотний дiапазон 935-960 Мгц - для радiозв'язку базового з мобiльною станцiєю (канал передачi). Дуплексний рознос каналiв прийому i передачi дорiвнює 45 Мгц. Частотний дiапазон забезпечує 1000 каналiв зв'язку шириною 25 кгц кожний. Радiус соти радiопокриття дорiвнює 2-20 км. Система базується на специфiкацiї стандарту NMT-450. Основна вiдмiннiсть полягає в тiм, що з пiдвищенням частоти, яка використовується, стало можливим зменшення габаритiв мобiльних станцiй, а також розширення спектра послуг зв'язку i керування. Крiм того, у NMT-900 додається нова структура робочого кадру пакета службової iнформацiї, куди включаються додаткова iнформацiя, префiкси i лiнiйнi сигнали. Змiнено ту частину специфiкацiї, що вiдноситься до взаємодiй центра комутацiї рухливого зв'язку MSC (Mobile Switching Centre) з базовою станцiєю. Крiм передачi мовних повiдомлень на мiсцевому, мiжмiському i мiжнародному рiвнях, протокол NMT дозволяє вiдправляти телефакси i мати доступ до рiзних баз даних, при цьому швидкiсть передачi не перевищує 4,8 Кбіт/с.

AMPS
Стандарт AMPS (Advanced Mobile Phone Service - удосконалена рухлива телефонна служба) розроблений для Пiвнiчної Америки. Використовує частотний дiапазон 825-845 МГц для радiозв'язку мобiльного термiнала з базовою станцiєю (канал прийому) i частотний дiапазон 870-890 МГц - для радiозв'язку базової станцiї з мобiльним термiналом (канал передачi). Частотний дiапазон забезпечує бiльш 600 дуплексних каналiв при ширинi смуги частот кожного каналу 30 кгц. Середнє число каналiв, що видiляється базовою станцiєю для обслуговування абонентiв, дорiвнює 96. Радiус соти радiопокриття дорiвнює 2-20 км. У системi AMPS застосовуються базовi станцiї з антенами, що мають ширину дiаграми спрямованостi 120°, що встановлюються в кутах сот. У системi використовується принцип рознесеного прийому, тому базовi станцiї мiстять по двi антени i вiдповiднi смуговi фiльтри. Тому що стандарт AMPS використовує частотну модуляцiю i канали працюють в умовах багатолучевостi, для ухвалення рiшення про переключення каналiв у системi здiйснюється перiодичний контроль якостi кожного каналу шляхом вимiру iнтенсивностi прийнятого сигналу. Iнформацiя про рiвень сигналу в каналi передається в центр комутацiї MSC, де проводиться порiвняння прийнятої iнформацiї з аналогiчними даними сусiднiх базових станцiй, i в разi потреби приймається рiшення про переключення абонента на iншу базову станцiю.

D-AMPS
Цифрова модифiкацiя аналогового стандарту AMPS. Стандарт використовує частотний дiапазон 824-840 Мгц для радiозв'язку мобiльного термiнала з базовою станцiєю (зворотний канал) i частотний дiапазон 869-894 Мгц - для радiозв'язку базової станцiї з мобiльним термiналом (прямої канал). У частотному дiапазонi розмiщаються 533 каналу зв'язку при ширинi смуги частот кожного каналу 30 кгц. Радiус соти дорiвнює 0,5-20 км. Для перетворення аналогового мовного сигналу в цифрову форму використовується кодек VSELP. Швидкiсть перетворення мови кодеком складає 8 Кбіт/с. Потiм кодованi данi пiддаються перемеженню i квадратурної модуляцiї, а швидкiсть передачi iнформацiї в прямому i зворотному каналах складає 48 Кбіт/с. Ємнiсть мереж вище, нiж у NMT-450. Можливiсть експлуатацiї мобiльних апаратiв як у цифровому, так i в аналоговому режимах. Широкий спектр послуг. Ємнiсть мереж сотового зв'язку, що працюють у цьому стандартi, нижче, нiж у цiлком цифрових системах, але все-таки значно вище, нiж в аналогових. Якщо при роумiнзi абонент з аналогової мережi AMPS попадає в цифрову - D-AMPS, для роботи йому видiляються аналоговi канали. Однак у цьому випадку переваги цифрового зв'язку, оплаченi заздалегiдь, йому недоступнi.

GSM-900
GSM (Global System for Mobile Communications - глобальна система рухливого зв'язку). Цифровий стандарт використовує частотний дiапазон 890-915 Мгц для радiозв'язку мобiльного термiнала з базовою станцiєю (зворотний канал) i частотний дiапазон 935-960 Мгц -для радiозв'язку базової станцiї з мобiльним термiналом (прямої канал). У частотному дiапазонi розмiщаються 124 каналу зв'язку при ширинi смуги частот кожного каналу 200 кгц. Меншi в порiвняннi з аналоговими стандартами розмiри i вага телефонних апаратiв при бiльшому часi роботи без пiдзарядки акумулятора.
Причому в основному за рахунок апаратури базової станцiї, що постiйно аналiзує рiвень сигналу, прийнятого вiд апарата абонента. У тих випадках, коли вiн вище необхiдного, на сотовий телефон автоматично подається команда знизити випромiнювану потужнiсть. Вiдносно висока ємнiсть мережi. Низький рiвень iндустрiальних перешкод у даному частотному дiапазонi. Максимальний захист вiд пiдслуховування i нелегального використання номера (краще тiльки в GSM-1800), що досягається шляхом застосування алгоритмiв шифрування з вiдкритим ключем. Зв'язок на вiдстанi - не бiльш 35 км вiд найближчої базової станцiї навiть при використаннi пiдсилювачiв i спрямованих антен.

GSM-1800 (DCS-1800)
Цифровий стандарт, дiапазон частот 1710-1880 Мгц. Модифiкацiя стандарту GSM-900. Максимально випромiнювана потужнiсть мобiльних телефонiв стандарту GSM-1800 - 1 Ут, для порiвняння в GSM-900 -2 Ут. Бiльший час безупинної роботи без пiдзарядки акумулятора i зниження несприятливого впливу на абонента. Високий захист вiд пiдслуховування i нелегального використання номера. Висока ємнiсть мережi, що важливо для великих мiст. Можливо використання телефонних апаратiв, що працюють у стандартах GSM-900 чи GSM-1800. Це дозволяє оператору бiльш рацiонально використовувати частотний ресурс, а клiєнтам - заощаджувати грошi за рахунок низьких тарифiв. В обох мережах абонент користується одним номером. Але використання апарата в двох мережах можливо тiльки в тих випадках, коли цi мережi належать однiєї компанiї чи коли мiж компанiями, що працюють у рiзних дiапазонах, укладена угода про роумiнг. У стандартах GSM-900 i GSM-1800 для максимального захисту вiд несанкцiонованого пiдключення застосовується спецiальний модуль дiйсностi абонента - SIM-карта. Ця картка, в убудованiй мiкросхемi якої зберiгається спецiальна iнформацiя про конкретного абонента, видається йому при пiдключеннi телефону i може бути використана з будь-якою моделлю мобiльного апарата стандарту GSM. Щоб викрадач-зломщик не змiг нею скористатися, у неї вводять спецiальний iдентифiкацiйний номер (PIN-код), який потрiбно набирати при кожному включеннi апарата.

CDMA IS-95 (CDMAOne)
У цифровому стандартi СDМА (Code Division Multiple Access) використовується технологiя зв'язку з цифровими шумо-подiбними сигналами i методом багатостанцiонного доступу з кодовим подiлом каналiв. Стандарт використовує частотний дiапазон 824-848 Мгц для радiозв'язку мобiльної станцiї з базовою станцiєю (зворотний канал) i частотний дiапазон 869-893 Мгц - для радiозв'язку базової станцiї з мобiльною станцiєю (прямий канал). Прямий i зворотний канали рознесенi на 45 Мгц. У системi використаний метод прямого розширення спектра частот надточним кодуванням ортогональними сигналами функцiї Уолша 64 порядку, застосування декодера Витерби з м'яким рiшенням i перемеження битiв переданої iнформацiї. У результатi загальна смуга каналу зв'язку складає 1,25 Мгц. При цьому iстотно зменшується необхiдне вiдношення сигнал/перешкода. Iнформацiя кодується i розподiляється по спектрi несущої смуги частот 1,25 Мгц, що однакова в сумiжних стiльниках i у всiх секторах стiльник системи, тобто всi абонентськi станцiї працюють в однiй смузi частот. Передача iнформацiї в системi здiйснюється кадрами. Вiдмiнною рисою стандарту є те, що в системi застосовуються пристрої оцiнки i вибору кадрiв. Цi пристрої дозволяють здiйснювати м'який режим "естафетної передачi" при пересуваннi мобiльної станцiї з однiєї соти в iншу.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок