Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Стандарти транкiнгового зв'язку

SmarTrunk-ll
Стандарт SmarTrunk-ll забезпечує радiозв'язок у дiапазонах частот 150-174/450-470 Мгц i дозволяє абонентським радiостанцiям зв'язуватися мiж собою (iндивiдуальнi i груповi виклики) i з абонентами телефонної мережi загального користування (Тфоп), надавати позачергово канал для прiоритетних абонентiв або аварiйного виклику, а також обмежувати час розмови. Використовує 16 дуплексних радiоканалiв, що забезпечує обслуговування 1100 абонентiв. Стандарт SmarTrank-ll є аналого-цифровим, де передача службової iнформацiї здiйснюється в цифровому, а мови - в аналоговому режимi. При цьому кожним частотним каналом системи передається не тiльки мова, але i службова iнформацiя, а канал зв'язку з абонентом утримується протягом усього сеансу зв'язку.

Абонентськими пристроями є звичайнi напiвдуплекснi чи дуплекснi радiостанцiї, оснащенi додатковими логiчними модулями. Ретранслятори можуть розмiщатися або всi разом, або окремо, охоплюючи територiї радiусом до 70 км. При цьому кожному ретранслятору привласнюється телефонний номер АТС, з яким вiн з'єднаний.

МРТ-1327
Стандарт транкiнгового зв'язку МРТ-1327 забезпечує радiозв'язок у дiапазонах частот 193-199/201-207 Мгц i є аналого-цифровим стандартом, де службова iнформацiя передається видiленим каналом керування в цифровому виглядi, а мовнi повiдомлення - в аналоговому. Як канал керування використовується один з каналiв базової станцiї. Iншi канали є робочі i призначенi для мовного обмiну мiж абонентами i для передачi даних. Абонентськi радiостанцiї пiдтримують як дуплексний, так i напiвдуплексний режими роботи. Стандарт МРТ-1327 дозволяє абонентським радиостанциям робити наступнi види викликiв: iндивiдуальний, груповий, мовний (викликуванi абоненти можуть лише слухати iнформацiю), прiоритетний (нормальний, високий i аварiйний рiвнi) i вкладений (конференц-зв'язок), зв'язуватися з абонентами телефонної мережi загального користування, а також переадресовувати вхiднi виклики. Вiдповiдно до протоколу MAP 27 (Mobile Access Protocol), стандартом передбачена передача даних i факсимiльних повiдомлень зi швидкiстю 1200 бiт/с, визначення мiсця розташування по сигналах глобальної системи мiсця розташування (GPS).

АРСО 25
Стандарт АРСО 25 (АРСО - Association of Public Safety Communications Officials) працює в дiапазонах частот 136-174, 403-520 i 800 Мгц iз використанням технологiї множинного доступу з частотним подiлом (FDMA). Технологiя FDMA забезпечує сумiснiсть цифрових i аналогових абонентських радіостанцій. АРСО 25 дозволяє абонентам робити iндивiдуальнi, груповi i широкомовнi виклики, зв'язок з абонентами ТфОП, а також прямий виклик (direct mode) без участi ретрансляторiв базових станцiй. У стандартi забезпечується цифрова передача голосу чи даних зi швидкiстю 9,6 Кбіт/с частотним каналом шириною 12,5 кгц. Алгоритм корекцiї помилок забезпечує додатковий захист при передачi оцифрованого голосового сигналу радiоканалом.

TETRA
Стандарт TETRA (Terrestrial Trunked Radio) мiстить два варiанти специфiкацiї: TETRA Voice + Data (TETRA V+D) i TETRA Packet Data Optimized (TETRA PDO) i призначений для створення мереж, що обслуговують високий трафік на обмеженiй територiї. Стандарт TETRA V+D описує iнтегровану систему передачi мови i даних, а TETRA PDO - спецiальну транкингову систему, призначену тiльки для передачi даних. У країнах Європи за стандартом TETRA для служб безпеки закрiплена смуга частот вiд 380 до 400 Мгц, для комерцiйних цiлей видiленi дiапазони 410, 450 i 870 Мгц. У стандартi TETRA, крiм можливостей iндивiдуального, групового, широкомовного й екстреного (прiоритетного) викликiв, передбачається прямий зв'язок (direct mode) мiж абонентськими радіостанціями без пiдключення через базову станцiю, а також використання абонентської радiостанцiї як ретранслятора для розширення зони обслуговування. У стандартi TETRA V+D, в якому застосовується ущiльнення каналiв за технологiєю TDMA, на однiй несущiй частотi органiзуються чотири розмовних канали шириною 25 кгц. Повна пропускна здатнiсть одного каналу в системi на базi стандарту TETRA V+D складає 7200 бiт/с, а застосування варiанта TETRA PDO забезпечує передачу даних зi швидкiстю 28,8 Кбіт/с. Стандарт TETRA V+D може взаємодiяти iз системами GSM для одержання каналу передачi даних, що комутирується. Додатковi послуги, наданi стандартом TETRA: виклик через диспетчера, вибiркове прослуховування, утримання виклику, iдентифiкацiя виклику, iдентифiкацiя сторони, що говорить, реєстрацiя виклику, переадресацiя виклику, чекання виклику, пiдключення до розмови й iн.

EDACS
Транкiнговий стандарт EDACS (Enhanced Digital Access Communications System) працює в дiапазонах частот 300 i 600 Мгц (ширина радiоканалу 25 i 30 кгц вiдповiдно) з використанням технологiї множинного доступу з частотним подiлом (FDMA). EDACS надає абонентам iндивiдуальнi, груповi й екстренi виклики, зв'язок з абонентами телефонної мережi загального користування. Стандарт використовує два види радiоканалiв: канал трафiка i канал керування. Для кожної радiостанцiї видiляється канал трафiка для обмiну iнформацiєю ( розмова чи данi) мiж радiостанцiями i канал керування для передачi сигналiв керування i взаємодiї зi швидкiстю 9,6 Кбит/с. Кожній радiостанцiї надається iндивiдуальний i груповий номер. Груповий виклик є стандартним i може вiдноситися до будь-якого числа радiостанцiй. Таких груп може бути 2048, i вони можуть поєднувати до 16 тис. абонентiв.

LTR
Системи транкiнгового зв'язку на базi протоколу LTR (Logical Tranked Radio) забезпечують роботу в дiапазонах частот 800 i 900 Мгц i надають абонентським радiостанцiям наступнi основнi види викликiв i послуг зв'язку: виклики всiх рухливих станцiй з диспетчерського пульта керування; груповий виклик однiєю рухливою станцiєю всiх рухливих станцiй своєї групи; груповий виклик диспетчером усiх рухливих станцiй групи; дуплексний, напiвдуплексний чи симплексний зв'язок з рухливими об'єктами мережi; дуплексний радiотелефонний зв'язок абонентiв рухливих станцiй з телефонною мережею загального користування; автоматичний роумiнг при переходi рухливої станцiї з однiєї зони обслуговування в iншу; автоматичний облiк (бiлiнг) i реєстрацiю всiх переговорiв у мережi та iн. Надання вiльного радiоканалу здiйснюється за допомогою керуючих логiчних схем у пересувних абонентських радiостанцiях i ретрансляторах базових станцiй, які безупинно вiдслiдковують iнформацiю щодо стану каналiв системи i передають її один одному каналом керування.

Tetrapol PAS
Системи стандарту Tetrapol PAS (PAS - Publicly Available Specification), що використовують технологiю множинного доступу з частотним подiлом (FDMA), є системами вузькосмугового радiозв'язку для органiзацiй, що забезпечують суспiльну безпеку. Tetrapol забезпечує роботу системи в дiапазонi частот до 1 Ггц i пропонує використання радiоканалiв шириною 10 чи 12,5 кгц. Стандарт передбачає роботу як у транкiнговому, так i в безпосередньому режимах (direct mode). Система дозволяє абонентським радiостанцiям робити iндивiдуальний виклик мобiльної радiостанцiї, з'єднання з абонентами мiської i вiдомчий телефонних мереж, широкомовний виклик i виклик групи абонентiв, передачу даних i вiдео, пейджингових, коротких i факсимiльних повiдомлень, прiоритетний i аварiйний виклики, доступ до мереж TCP/IP, орiєнтацiю за сигналами GPS. Прямий виклик (12,5 кгц) є обов'язковим безпечним режимом зв'язку абонентiв, коли радiостанцiї можуть зв'язуватися один з одним, не маючи радіопокриття вiд базових прийомопередавачiв мережi, наприклад, у тунелi чи в якому-небудь iншому закритому примiщеннi.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок