Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Протоколи i технологiї

Х.25
Протокол Х.25 регламентує спосiб розбивки iнформацiї на пакети i передачi її каналом зв'язку. З ним будуються мережi, що пiдтримують лiнiї передачi даних iз середньою чи високою швидкiстю для постiйного чи перiодичного використання. Типовим прикладом є системи електронної пошти. Х.25 дозволяє виявляти i коректувати помилки, тому вiн iдеально пiдходить для використання на зашумлених лiнiях поганої якостi, що вимагають високої надiйностi передачi даних. Мережа Х.25 може взаємодiяти з локальними мережами за допомогою мостiв чи маршрутизаторiв. Доступ до неї здiйснюється через видiлену лiнiю чи телефонну лiнiю, що комутується. По видiлених лiнiях може працювати синхронний режим передачi iнформацiї зi швидкiстю вiд 19,2 до 64 Кбіт/с. У телефонних лiнiях, що комутуються, використовуються асинхроннi методи передачi за допомогою модемiв, що мають власнi засоби корекцiї помилок. При цьому швидкiсть передачi iнформацiї залежить вiд швидкостi модему.

Х.400
Набiр протоколiв для побудови iнформацiйної системи передачi електронних повiдомлень у режимах нагромадження з наступною передачею (store-and-forward) i нагромадження з наступною вибiркою (store-and-retrieval). Такими протоколами є: Р1 - протокол обмiну повiдомленнями мiж серверами, Р2- протокол мiжперсонального обмiну (для електронної пошти i взаємодiї з iншими системами документального електрозв'язку - телексом, факсом i Iнтернетом), РЗ - протокол доступу до сервера, Р7 - протокол доступу до поштамту сервера. Крiм того, стандартом Х.400 регламентують термiнологiю, компоненти системи i схеми їхньої взаємодiї, формати повiдомлень i правила їхньої взаємодiї, побудова системи адмiнiстративного керування i набiр наданих послуг.

IP
IP (Internet Protocol) - основний протокол мiжмережного обмiну в мережi Internet. Стандарт розроблений мiнiстерством оборони США i входить в iєрархiю протоколiв TCP/IP, широко використовуваних у мережi Internet i в середовищi UNIX. Протокол описує, яким образом пiдключений до Internet комп'ютер повинен розбивати данi на пакети для передачi по мережi i яким чином цi пакети повиннi адресуватися, щоб їх можна було доставити до кiнцевого мiсця призначення. Фактично IP є частиною TCP/IP, не зв'язаної з установленням логiчного каналу; у той же час протокол TCP (протокол керування передачею) описує, як декілька пiдключених до Internet комп'ютерiв можуть установити один з одним надiйний канал зв'язку.

TCP/IP
TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) - протоколи мережного рiвня, що застосовуються для передачi iнформацiї мiж мережами. IP-протокол є основою найбiльшої глобальної комп'ютерної мережi Internet. Вiн реалiзує принцип мiжмережного з'єднання, зокрема маршрутизацiю пакетiв. При цьому кожному учаснику мережi привласнюється унiкальна IP-адреса. Як транспортне середовище для передачi пакетiв у IP-мережах можуть використовуватися магiстралi Ethernet, Frame Relay, ATM. TCP-протокол описує процедуру контролю доставки пакета iнформацiї вiд одного комп'ютера до iншого, грунтуючись тiльки на адреснiй iнформацiї, що знаходиться в пакетi. Цей протокол використовується також у випадку розбирання пакета на меншi блоки (наприклад, елементи фiксованої довжини в мережi ATM) при передачi на канальному рiвнi, оскiльки для правильної маршрутизацiї пакета його треба спочатку зiбрати. На вихiдному комутаторi вiдбувається зборка IP-пакетiв, а потiм вони передаються за IP-адресою.

IPX
IPX (Internet Packet Exchange) - протокол передачi даних, розроблений компанiєю Novell в основному для операцiйної системи Novell Netware. IPX-пакети можуть маршрутизуватися вiд однiєї мережi до iншої на рiвнi 3 i 4 моделi взаємодiї вiдкритих систем (OSI).

NetBIOS
NetBIOS (Network Basic Input/Output System) - протокол для локальних мереж, який широко використовується, базова система мережного введення-виведення. Протокол установлює мережний стандарт, що забезпечує взаємодiю операцiйної системи комп'ютера i каналу введення-виведення. Пiзнiше стандарт був дороблений i перейменований у NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), що використовується мережною операцiйною системою Windows NT.

Ethernet
Ethernet - це технологiя органiзацiї локальних мереж, при якiй доступ до середовища передачi здiйснюється за методом CSMACD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - множинний доступ з контролем несущої i виявленням колiзiй), визначеному в специфiкацiї IEEE802.3. Мережа Ethernet може мати шинну (усi пристрої пiдключаються до загального кабелю) чи зiркоподiбну топологiю. Як середовище передачi може бути використана кручена пара, коаксiальний чи оптоволоконний кабель, а також радiочастоти (Radio Ethernet). Найбiльш популярною реалiзацiєю Ethernet є 10Base-T. В даний час iснує трохи реалiзацiї цiєї популярної технологiї: Fast Ethernet (швидкiсть передачi - 100 Мбіт/с), Gigabit Ethernet (швидкiсть передачi -1000 Мбіт/с). Проводяться роботи зi створення Terabit Ethernet (швидкiсть передачi - 10 тис. Мбіт/с).

Token Ring
Token Ring - це технологiя органiзацiї локальних мереж, що використовує принцип керуючого кадру (маркера) i загальне середовище передачi даних, з'єднуюче всi пристрої мережi в єдине кiльце. Право на використання кiльця визначається за допомогою маркера, що послiдовно передається вiд одного пристрою до iншого. Пристрiй може почати передачу даних тiльки пiсля одержання маркера. Споконвiчно мережi Token Ring могли працювати з двома бiтовими швидкостями - 4 Мбіт/с i 16 Мбіт/с. Сьогоднi доступнi бiльш високi швидкостi. Як середовище передачi може бути використаний кабель будь-якої конструкцiї: кручена пара, коаксiал чи оптоволокно.

FDDI
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - це стiйка до вiдмовлень технологiя органiзацiї локальних мереж, що використовує принцип тимчасового подiлу передачi i кiльцеву структуру мережi, де пристрої поєднуються двома оптоволоконними кiльцями, що утворять основний i резервний шляхи передачi даних. Данi передаються послiдовно пакетами (розмiром до 20 Кбайт) зi швидкiстю 100 Мбіт/с. Час переходу вiд одного пристрою до iншого встановлюється заздалегiдь перед пiдключенням до мережi. Завдяки тому, що кожен пристрiй може одержувати i посилати повiдомлення двом сусiднiм, забезпечується висока надiйнiсть мережi. Це дозволяє FDDI функцiонувати при вiдмовленнях рiзного роду - ушкодженнi кабелю, некоректнiй роботi пристрою або концентратора.

AppleTalk
AppleTalk - багаторiвневий мережний протокол для обмiну даними з комп'ютерами Apple. Запатентована реалiзацiя AppleTalk для локальних робочих груп споконвiчно називалася AppleTalk Phase I. Через п'ять рокiв протокол був iстотно модернiзований. Так, наприклад, вiн використовує розширену адресацiю, що дозволяє пiдтримувати до 16 млн. пристроїв на один сегмент мережi.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок