Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Технологiї DSL

Збiльшення потокiв iнформацiї, переданих по мережi Iнтернет компанiями i приватними користувачами, а також потреба в органiзацiї вилученого доступу до корпоративних мереж, породили потребу в створеннi недорогих технологiй цифрової високошвидкiсної передачi даних по самому "вузькому" мiсцю цифрової мережi - абонентській телефоннії лiнiї. Технологiї DSL дозволяють значно збiльшити швидкiсть передачi даних по мiдних парах телефонних проводiв без необхiдностi модернiзацiї абонентських телефонних лiнiй. Саме можливiсть перетворення iснуючих телефонних лiнiй у високошвидкiснi канали передачi даних i є головною перевагою технологiй DSL.

Так що ж таке технологiя DSL?

Скорочення DSL розшифровується як Digital Subscriber Line (цифрова абонентська лiнiя). DSL є досить новою технологiєю, що дозволяє значно розширити смугу пропущення старих мiдних телефонних лiнiй, що з'єднують телефоннi станцiї з iндивiдуальними абонентами. Будь-який абонент, що користається в даний момент звичайним телефонним зв'язком, має можливiсть за допомогою технологiї DSL значно збiльшити швидкiсть свого з'єднання, наприклад, з мережею Iнтернет. Варто пам'ятати, що для органiзацiї лiнiї DSL використовуються саме iснуючi телефоннi лiнiї; дана технологiя тим i гарна, що не вимагає прокладання додаткових телефонних кабелiв. У результатi ви одержуєте цiлодобовий доступ у мережу Iнтернет зi збереженням нормальної роботи звичайного телефонного зв'язку. Нiхто з ваших друзiв бiльше не поскаржиться, що годинами не може до вас дозвонитися. Завдяки рiзноманiттю технологiй DSL користувач може вибрати придатну саме йому швидкiсть передачi даних. Данi технологiї дозволяють також використовувати звичайну телефонну лiнiю для таких широкосмугових систем, як вiдео за замовленням чи дистанцiйне навчання. Сучаснi технологiї DSL надають можливiсть органiзацiї високошвидкiсного доступу в Iнтернет у кожен будинок чи на кожне пiдприємство середнього i малого бiзнесу, перетворюючи звичайнi телефоннi кабелi у високошвидкiснi цифровi канали. Причому швидкiсть передачi даних залежить тiльки вiд якостi i довжини лiнiї, що з'єднують користувача i провайдера. При цьому провайдери звичайно дають можливiсть користувачу самому вибрати швидкiсть передачi, найбiльш вiдповiдну його iндивiдуальним потребам.

Як працює DSL

Телефонний апарат, встановлений у вас вдома чи в офiсi, з'єднується з устаткуванням телефонної станцiї за допомогою крученої пари мiдних проводiв. Традицiйний телефонний зв'язок призначений для звичайних телефонних розмов з iншими абонентами телефонної мережi. При цьому по мережi передаються аналоговi сигнали. Телефонний апарат сприймає акустичнi коливання (якi є природним аналоговим сигналом) i перетворить їх в електричний сигнал, амплiтуда i частота якого постiйно змiнюється. Тому що вся робота телефонної мережi побудована на передачi аналогових сигналiв, простiше всього, звичайно ж, використовувати для передачi iнформацiї мiж абонентами чи абонентом i провайдером саме такий метод. Саме тому вам довелося прикупляти на додаток до вашого комп'ютера ще i модем, що дозволяє демодулювати аналоговий сигнал i перетворити його в послiдовнiсть нулiв i одиниць цифрової iнформацiї, яка сприймається комп'ютером.

При передачi аналогових сигналiв використовується тiльки невелика частина смуги пропущення крученої пари мiдних телефонних проводiв; при цьому максимальна швидкiсть передачi, що може бути досягнута за допомогою звичайного модему, складає близько 56 Кбіт/с. DSL представляє собою технологiю, що виключає необхiднiсть перетворення сигналу з аналогової форми в цифрову форму i навпаки. Цифровi данi передаються на ваш комп'ютер саме як цифровi данi, що дозволяє використовувати набагато бiльш широку смугу частот телефонної лiнiї. При цьому iснує можливiсть одночасно використовувати й аналоговий телефонний зв'язок, i цифрову високошвидкiсну передачу даних по однiй i тiй же самій лiнiї, роздiляючи спектри цих сигналiв

Рiзнi типи технологiй DSL i короткий опис їхньої роботи

DSL являє собою набiр рiзних технологiй, що дозволяють органiзувати цифрову абонентську лiнiю. Для того, щоб зрозумiти данi технологiї i визначити областi їхнього практичного застосування, варто зрозумiти, чим цi технологiї розрiзняються. Насамперед, завжди варто тримати в розумi спiввiдношення мiж вiдстанню, на яке передається сигнал, i швидкiстю передачi даних, а також рiзницю у швидкостях передачi "спадного" (вiд мережi до користувача) i "висхiдного" (вiд користувача в мережу) потоку даних.

DSL поєднує пiд своїм дахом наступнi технологiї.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асиметрична цифрова абонентська лiнiя)

Дана технологiя є асиметричною, тобто швидкiсть передачi даних вiд мережi до користувача значно вище, нiж швидкiсть передачi даних вiд користувача в мережу. Така асиметрiя, у сполученнi зi станом "постiйно встановленого з'єднання" (коли виключається необхiднiсть щораз набирати телефонний номер i чекати установки з'єднання), робить технологiю ADSL iдеальною для органiзацiї доступу в мережу Iнтернет, доступу до локальних мереж (ЛРМ) i т.п. При органiзацiї таких з'єднань користувачi звичайно одержують набагато бiльший обсяг iнформацiї, чим передають. Технологiя ADSL забезпечує швидкiсть "спадного" потоку даних у межах вiд 1,5 Мбіт/с до 8 Мбіт/с i швидкiсть "висхiдного" потоку даних вiд 640 Кбіт/с до 1,5 Мбіт/с. ADSL дозволяє передавати данi зi швидкiстю 1,54 Мбіт/с на вiдстань до 5,5 км по однiй кручений парii проводiв. Швидкiсть передачi порядку 6 - 8 Мбіт/с може бути досягнута при передачi даних на вiдстань не бiльш 3,5 км по проводах дiаметром 0,5 мм.

R-ADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line - цифрова абонентська лiнiя з адаптацiєю швидкостi з'єднання)

Технологiя R-ADSL забезпечує таку ж швидкiсть передачi даних, що i технологiя ADSL, але при цьому дозволяє адаптувати швидкiсть передачi до довжини i стану проводiв, що використовуються. При використаннi технологiї R-ADSL з'єднання на рiзних телефонних лiнiях буде мати рiзну швидкiсть передачi даних. Швидкiсть передачi даних може вибиратися при синхронiзацiї лiнiї, пiд час з'єднання або при надходженні вiд станцiї сигналу.

ADSL Lite

ADSL Lite являє собою низькошвидкiсний (вiдносно, звичайно же) варiант технологiї ADSL, що забезпечує швидкiсть "спадного" потоку даних до 1 Мбіт/с i швидкiсть "висхiдного" потоку даних до 512 Кбіт/с. Технологiя ADSL Lite дозволяє передавати данi по бiльш довгих лiнiях, чим ADSL, бiльш проста в установцi i має меншу вартiсть, що забезпечує її привабливiсть для масового користувача.

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line - цифрова абонентська лiнiя IDSN)

Технологiя IDSL забезпечує цiлком дуплексну передачу даних на швидкостi до 144 Кбіт/с. На вiдмiну вiд ADSL можливостi IDSL обмежуються тiльки передачею даних. Незважаючи на те, що IDSL також як i ISDN використовує модуляцiю 2B1Q, вони відрізняються одне від одного. На вiдмiну вiд ISDN лiнiя IDSL є лiнiєю, яка некомутирується, що не приводить до збiльшення навантаження на комутацiйне устаткування провайдера. Також лiнiя IDSL є "постiйно включеною" (як i будь-яка лiнiя, органiзована з використанням технологiї DSL), у той час як ISDN вимагає установки з'єднання.

HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line - високошвидкiсна цифрова абонентська лiнiя)

Технологiя HDSL передбачає органiзацiю симетричної лiнiї передачi даних, тобто швидкостi передачi даних вiд користувача в мережу i з мережi до користувача рiвнi. Завдяки швидкостi передачi (1,544 Мбіт/с по двох парах проводiв i 2,048 Мбіт/с по трьох парах проводiв) телекомунiкацiйнi компанiї використовують технологiю HDSL як альтернативу лiнiям T1/E1. (Лiнiї Т1 використовуються в Пiвнiчнiй Америцi i забезпечують швидкiсть передачi даних 1,544 Мбіт/с, а лiнiї Е1 використовуються в Європi i забезпечують швидкiсть передачi даних 2,048 Мбіт/с.) Хоча вiдстань, на яке система HDSL передає данi (а це порядку 3,5 - 4,5 км), менше, нiж при використаннi технологiї ADSL, для недорогого, але ефективного, збiльшення довжини лiнiї HDSL телефоннi компанiї можуть установити спецiальнi повторювачi. Використання для органiзацiї лiнiї HDSL двох чи трьох кручених пар телефонних проводiв робить цю систему iдеальним рiшенням для з'єднання УАТС, серверiв Iнтернет, локальних мереж i т.п. Технологiя HDSL II є логiчним результатом розвитку технологiї HDSL. Дана технологiя забезпечує характеристики, аналогiчнi технологiї HDSL, але при цьому використовує тiльки одну пару проводiв.

SDSL (Single Line Digital Subscriber Line - однолiнiйна цифрова абонентська лiнiя)

Також як i технологiя HDSL, технологiя SDSL забезпечує симетричну передачу даних зi швидкостями, що вiдповiдають швидкостям лiнiї Т1/Е1, але при цьому технологiя SDSL має двi важливих вiдмiнностi. По-перше, використовується тiльки одна кручена пара проводiв, а по-друге, максимальна вiдстань передачi обмежена 3 км. У межах цiєї вiдстанi технологiя SDSL забезпечує, наприклад, роботу системи органiзацiї вiдеоконференцiй, коли потрiбно пiдтримувати однаковi потоки передачi даних в обох напрямках. У визначеному змiстi технологiя SDSL є попередником технологiї HDSL II.

VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line - надбагатошвидкiсна цифрова абонентська лiнiя)

Технологiя VDSL є найбiльш "швидкою" технологiєю xDSL. Вона забезпечує швидкiсть передачi даних "спадного" потоку в межах вiд 13 до 52 Мбіт/с, а швидкiсть передачi даних "висхiдного" потоку в межах вiд 1,5 до 2,3 Мбіт/с, причому по однiй кручений парi телефонних проводiв. Технологiя VDSL може розглядатися як економiчно ефективна альтернатива прокладанню волоконно-оптичного кабелю до кiнцевого користувача. Однак, максимальна вiдстань передачi даних для цiєї технологiї складає вiд 300 метрiв до 1300 метрiв. Тобто, або довжина абонентської лiнiї не повинна перевищувати даного значення, або оптико-волоконний кабель повинний бути пiдведений ближче до користувача (наприклад, заведений у будинок, у якому знаходиться багато потенцiйних користувачiв). Технологiя VDSL може використовуватися з такими ж цiлями, що i ADSL; крiм того, вона може використовуватися для передачi сигналiв телебачення високої чiткостi (HDTV), вiдео за замовленням i т.п.

Технологiї DSL, що дозволяють передавати голос, данi i вiдеосигнал по iснуючiй кабельнiй мережi, що складається з кручених пар телефонних проводiв, найкраще вiдображають потребу користувачiв у високошвидкiсних системах передачi.

По-перше, технологiї DSL забезпечують високу швидкiсть передачi даних. Рiзнi варiанти технологiй DSL забезпечують рiзну швидкiсть передачi даних, але в будь-якому випадку ця швидкiсть набагато вище швидкостi найшвидшого аналогового модему.

По-друге, технологiї DSL залишають вам можливiсть зкористатися звичайним телефонним зв'язком, незважаючи на те, що використовують для своєї роботи абонентську телефонну лiнiю. Використовуючи технологiї DSL вам бiльше не треба турбуватися про те, що ви не одержите вчасно важливу звiстку, чи про те, що для звичайного телефонного дзвоника вам колись буде потрiбно вийти з мережi Iнтернет.

И, нарештi, лiнiя DSL завжди працює. З'єднання завжди встановлене, i вам бiльше не треба набирати телефонний номер i чекати установки з'єднання, щораз, коли ви бажаєте пiдключитися. Не прийдеться бiльше турбуватися про те, що в мережi вiдбудеться випадкове роз'єднання, i ви втратите зв'язок саме в той момент, коли завантажуєте з мережi данi, що вам просто життєво необхiднi. Електронну пошту ви буде одержувати в момент надходження, а не тодi, коли вирiшите її перевiрити. Загалом, лiнiя буде працювати завжди, а ви будете завжди на лiнiї.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок