Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Як пiдготувати кабельну мережу до розгортання xDSL

Пiсля того, як новi цифровi технологiї захопили своє (не саме маленьке, з огляду на займану смугу пропущення) мiсце усерединi кручених пар мiдних телефонних проводiв, вони стали висувати пiдвищенi вимоги до кабельної мережi. І цi вимоги стосувалися якостi лiнiї i можливостi її використання для високошвидкiсної передачi даних. Використання звичайної крученої пари телефонних проводiв, по якiй до цього не передавалося нiчого, крiм голосу, може призвести до появи проблем при передачi сигналiв цифрових систем високошвидкiсної передачi даних.

Два звичайних елементи телефонних кабельних лiнiй - пупиновськи котушки i кабельнi вiдводи - є найбiльш частими причинами неможливостi використання визначеної телефонної лiнiї для високошвидкiсної передачi даних. Тому для органiзацiї цифрової передачi данi елементи повиннi бути вилученi чи модифiкованi. Ключем до спрощення пiдготовки кабельної мережi для високошвидкiсної передачi даних є проведення послiдовностi перевiрок, що дозволять оцiнити якiсть лiнiї i знайти будь-якi потенцiйнi проблеми.

Порядок проведення перевiрок кожний може вибрати самостiйно. По-перше, необхiдно точно й акуратно вимiрити повну довжину лiнiї. Усi технологiї DSL дуже чуттєвi до довжини лiнiї. Пропускна здатнiсть лiнiї DSL оберненопропорцiйна довжинi абонентської лiнiї (До речi, при цьому непогано б перевiрити електричну безперервнiсть обраної пари проводiв.). По-друге, пупиновски котушки. Що це таке i навiщо вони потрiбнi, ми детальнiше розглянемо нижче. Поки ж варто усвiдомити, що пупиновскi котушки блокують передачу по будь-якiй лiнiї DSL, тому що значно звужують її смугу пропущення. Для того, щоб квалiфiкувати лiнiю, як придатну для високошвидкiсної передачi даних, обов'язково необхiдно переконатися у вiдсутностi пупиновських котушок. Пiд третiм номером поставимо кабельнi вiдводи. Довжина кабельних вiдводiв впливає на характеристики кожної технологiї DSL по-рiзному. Тому при пiдготовцi лiнiї бажано визначити загальну довжину всiх наявних кабельних вiдводiв. I, нарештi, пiд номером чотири зведенi разом деякi iншi проблеми, що також властивi телефонним абонентським лiнiям. Це втрати в лiнiї, ненавмисне перехрещення проводiв i т.і.

Сучасна апаратура передачi даних, ефективно використана на iснуючих кабельних мережах, вимагає не менш сучасної i, бажано, не менш ефективної перевiрочної апаратури. Для проведення згаданих вище (i описаних нижче) перевiрок можуть використовуватися, наприклад, тональнi генератори i пробники, вимiрники вiдстанi до обриву проводки i, звичайно ж, рефлектометри. Останнi є досить унiверсальними приладами, що дозволяють вирiшити практично всi проблеми, пов'язанi з пiдготовкою абонентської лiнiї для використання технологiї DSL.

Конструктивнi особливостi i принцип роботи даного приладу дозволяють виявити всi несправностi лiнiї, яку перевiряють, i знайти тi елементи, що перешкоджають нормальнiй високошвидкiснiй передачi даних по цiй конкретнiй лiнiї.

Отже, почнемо за порядком:

Перевiрка електропровідності проводiв.


На перший погляд, дана процедура може показатися зайвою, але результати можуть вам неприємно здивувати. Досить великий вiдсоток лiнiй може мати зовсiм не iдеальну електропровiднiсть, що гарантує вам досить чуттєвий головний бiль при розгортаннi системи передачi даних. Використовуйте тональнi генератори i пробники, а ще краще рефлектометр, що дозволить вам побачити на дисплеї всi мiсця неоднорiдностi iмпедансу лiнiї.

Вимiр довжини лiнiї.

Максимальна припустима довжина абонентської лiнiї залежить вiд технологiї DSL, яку будете використовувати. Технологiї ADSL i VDSL вiдносяться саме до тих технологiй, якiсть обслуговування i швидкiсть передачi даних яких зменшуються зi збiльшенням вiдстанi передачi. На їх роботу впливає реальна довжина кабелю, дiаметр проводiв, наявнiсть кабельних вiдводiв, а також перехреснi перешкоди вiд iнших пар кабелю, які називають в телефонiї (тiєї самої телефонiї, що займається тiльки передачею голосу) "перехiдними розмовами".

Реальна довжина абонентської лiнiї може бути обмiрювана, наприклад, за допомогою мультиметра чи рефлектометра. Краще використовувати рiзнi методи вимiру i порiвняти отриманi результати.

За допомогою мультиметра можна вимiрити ємнiсть лiнiї, розiмкнутої на далекому кiнцi. Iснують формули, якi можна знайти в довiдковiй лiтературi, по яких довжина лiнiї розраховується, виходячи з результату вимiру ємностi лiнiї й електричної робочої ємностi кабелю (вимiрюваної в нф/км).

Оцiнити довжину абонентської лiнiї можна i по її питомому опорi, що залежить вiд типу кабелю, перетину проводiв, а також температури. Вимiривши опору пари кабелю, замкнутої на далекому кiнцi, за допомогою того ж мультиметра, можна розрахувати приблизну довжину лiнiї.


При вимiрi довжини лiнiї за допомогою рефлектометра лiнiя також повинна бути розiмкнута на далекому кiнцi. На жаль не кожний рефлектометр можна використовувати при вимiрi протяжної лiнiї (бiльш 2 кiлометрiв), тому особливо уважно варто поставитися до вибору приладу з вiдповiдними технiчними характеристиками.

Пупиновськi котушки

Пошук пупиновських котушок є ключовою процедурою визначення можливостi використання абонентської лiнiї для високошвидкiсної передачi даних з використанням технологiї DSL. Жодна з технологiй DSL не може бути використана на лiнiях, що мають пупиновськi котушки. Iдеально при перевiрцi лiнiї не тiльки визначити наявнiсть пупиновських котушок, але i знайти точне мiсце їхньої установки. Пупиновська котушка, використована в аналогових системах телефонного зв'язку, являє собою котушку iндуктивностi 66 чи 88 мгн. Iсторично пупиновскi котушки використовувалися як конструктивний елемент довгої (бiльш 5,5 км) абонентської лiнiї, що дозволяє полiпшити якiсть переданих звукових сигналiв.

ris11.gif

Установка котушок у лiнiю дозволяє знизити загасання сигналу в спектрi звукових частот (0,3 - 3,4 кгц), що є наслiдком досить великої ємностi довгих телефонних лiнiй. Однак при цьому загасіння високочастотних сигналiв значно зростає. Уся конструкцiя працює як фiльтр низьких частот. Тому що вся передача даних DSL здiйснюється на значно бiльш високих частотах, чим звичайний телефонний зв'язок, передача даних по лiнiї, що має пупиновськi котушки, стає неможливою. По тiй же причинi пупиновскi котушки погiршують i роботу модемiв 56 Кбіт/з i 33,6 Кбіт/с.

Зрозумiло, варто враховувати, що пупиновскi котушки встановлюються тiльки на довгих абонентських лiнiях. Якщо вам повезе, ви нiколи з ними не зiткнетеся. Але сподiватися тiльки на удачу не можна. Для пошуку пупиновських котушок можна використовувати або спецiальний детектор, що дозволяє не тiльки iдентифiкувати наявнiсть котушок, але i приблизно визначити їх кiлькiсть, а також рефлектометр. Рефлектометр у порiвняннi з iншими приладами має величезну перевагу - вiн дозволяє досить легко визначити точне мiсце розташування пупиновських котушок. Але через те, що наявнiсть пупиновських котушок у лiнiї приводить до проблем у роботi як системи DSL, так i рефлектометра, прилад використовується спочатку для пошуку i видалення з лiнiї тiльки першої котушки. Пiсля цього проводиться пошук i видалення iнших котушок по черзi. У будь-якому випадку варто пам'ятати одне - якщо ви хочете використовувати абонентську лiнiю для високошвидкiсних передач даних, наявнiсть пупиновських котушок у цiй лiнiї неприпустимо. Очевидно, що для визначення наявностi i кiлькостi котушок найкраще використовувати спецiальний детектор, а для пошуку точного мiсця розташування котушок (починаючи з першої, далi з усiма зупинками) можна скористатися рефлектометром.

Рефлектометр є єдиним перевiрочним приладом, що дозволяє просто i точно знайти мiсце розташування пупиновської котушки. Вiн подає в лiнiю високочастотнi iмпульси i контролює надходження вiдбитих iмпульсiв. Тому що iмпульси являють собою високочастотну енергiю, пупиновськi котушки представляють для них нездоланну перешкоду (пупиновська котушка являє собою великий стрибок iмпедансу i сприймається приладом як обрив лiнiї). Терпiння i послiдовне видалення котушок з лiнiї дозволить вам досягти необхiдного результату.

Кабельнi вiдводи.

ris21.gif

Пiд кабельним вiдводом звичайно розумiється дiлянка кабелю, який пiдключений до абонентської лiнiї, але не входить у пряме з'єднання абонента з телефонною станцiєю. Кабельний вiдвiд звичайно пiдключений до основного кабелю й утворить розгалуження у формi букви "Y". Часто буває так, що кабельний вiдвiд йде до абонента, а основний кабель йде далi (при цьому дана пара кабелю повинна бути розiмкнута на кiнцi).

Здiйсненню звичайного телефонного зв'язку кабельнi вiдводи не заважають (якщо тiльки до них час вiд часу не пiдключається зловмисник i не бовтає годинами iз самим далеким зарубiжжям). Однак для цифрових технологiй, таких як DSL, кабельнi вiдводи можуть створювати рiзнi проблеми. При передачi цифрового сигналу убiк абонента, цей сигнал завдяки природнiй цiкавостi також заглядає i в усi кабельнi вiдводи. Вiдбитi вiд кiнцiв кабельних вiдводiв сигнали накладаються на сигнал, переданий абоненту, що приводить до значного росту числа помилок.

Деякi цифровi технологiї мають можливiсть у визначенiй мерi компенсувати вiдбитi сигнали (луни-сигнали), але в бiльшостi випадкiв для забезпечення надiйної високошвидкiсної передачi даних кабельнi вiдводи краще усунути. Деяке перевiрочне устаткування, наприклад, вимiрники вiдстанi до обриву, дозволяють знайти наявнiсть кабельного вiдводу мiж телефонною станцiєю й абонентом. Але тiльки рефлектометр дозволяє не тiльки знайти мiсце кожного пiдключення, але i довжину кожного кабельного вiдводу. Однак якщо абонентська лiнiя має велику кiлькiсть вiдводiв, характеристику на екранi рефлектометра буде складно iнтерпретувати. Найкращим способом спростити собi задачу - це дiяти точно так само, як при пошуку й усуненнi пупиновських котушок. Зменшивши дальнiсть дiї рефлектометра можна знайти мiсце першого пiдключення i вiдключити перший кабельний вiдвiд. I дiяти так само далi, вiдключаючи кабельнi вiдводи по черзі. Однак на придатнiсть конкретної абонентської лiнiї для використання технологiї DSL впливає не скiльки сам факт наявностi пiдключення, скiльки довжина самого кабельного вiдводу. До визначеної довжини (порядку 400 метрiв) кабельнi вiдводи не роблять значного впливу на xDSL. Крiм того, кабельнi вiдводи по-рiзному впливають на рiзнi технологiї xDSL. Наприклад, технологiя HDSL допускає наявнiсть кабельного вiдводу до 1800 метрiв. Що стосується ADSL, то кабельнi вiдводи не перешкоджають самому факту органiзацiї високошвидкiсної передачi даних по мiднiй абонентськiй лiнiї, але можуть звузити смугу пропущення лiнiї i, вiдповiдно, знизити швидкiсть передачi.

Iншi потенцiйнi перешкоди

Перед розгортанням цифрових систем необхiдно також перевiрити лiнiю на наявнiсть iнших потенцiйних проблем, таких як втрати в лiнiї i перехреснi перешкоди. Максимально припустимi втрати в лiнiї (говорячи iншими словами - максимально припустиме загасання сигналу) залежать вiд характеристик використовуваної технологiї. Тому що рiзнi технологiї DSL використовують рiзнi смуги частот для "виконання своїх прямих обов'язкiв", значення частот, використовуваних для вимiру втрат, також повиннi бути рiзними. Проведення вимiру втрат цифрової лiнiї на правильнiй частотi дозволить з достатньою часткою впевненостi затверджувати, чи пiдходить дана лiнiя для використання в якостi DSL. Дана перевiрка є найкращим завершенням пiдготовки лiнiї, тому що дозволяє оцiнити ефективнiсть усунення з даної лiнiї всiх потенцiйних проблем.

Крiм того, бiльшiсть технологiй DSL (утiм, як i iншi цифровi технологiї) просто не виносять наявнiсть високих перехресних перешкод мiж використовуваною парою проводiв i iнших парiв проводiв, що входять у той же пучок кабелю. Однiєю з основних причин появи перехресних перешкод є ненавмисне перехрещення проводiв. Ненавмисне перехрещення проводiв з'являється, коли при зрощуваннi будiвельних довжин кабелю один iз проводiв однiєї пари з'єднується з проводом сусiдньої пари(на малюнку праворуч).

ris31.gif

При цьому на далекому кiнцi закiнченої лiнiї про це нiхто може i не довiдатися, якщо в процесi будiвництва ненавмисне перехрещення буде виявлено i нормальнi пари будуть вiдновленi при монтажi наступної муфти (на малюнку праворуч).

Такi перехрещення проводiв можуть призвести до того, що нормальнi (з погляду органiзацiї звичайного телефонного зв'язку) лiнiї неможливо буде використовувати для здiйснення цифрової передачi. Зi звичайним устаткуванням, яке використовується для перевiрки телефонних лiнiй, знайти ненавмисне перехрещення проводiв досить складно. Однак, використовуючи рефлектометр, що має режим виявлення перехiдних перешкод, ви зможете знайти мiсця перехрещення проводiв значно простiше. При пiдключеннi до входiв рефлектометра i що перевiряється i контрольної пари на дисплей будуть виведенi тiльки пiдйоми i провали характеристики в мiсцях перехрещення проводiв. Характеристика iншого кабелю буде являти собою практично горизонтальну лiнiю.

Широкомасштабний наступ цифрових систем передачi, до яких, зрозумiло, можна вiднести i технологiї xDSL, вимагає застосування швидких, легких i ефективних методiв визначення можливостi використання для таких систем передачi iснуючих абонентських телефонних лiнiй. Використання iснуючої кабельної мережi для високошвидкiсної передачi даних є одним з основних переваг технологiй xDSL.

Можливiсть використовувати цифровi технологiї xDSL багато в чому (якщо не в усьому) залежить вiд схеми i якостi кабельної мережi. Яка, у свою чергу, була розроблена i споруджена десятки рокiв тому для нестаткiв звичайного телефонного зв'язку. Iснуюча кабельна мережа має як конструктивнi елементи, так i звичайнi дефекти, що погiршують чи цiлком перешкоджають цифровiй передачi xDSL. Цифрову передача будь-якої технологiї xDSL блокується, наприклад, пупиновськими котушками; на неї також значною мiрою впливає довжина абонентської лiнiї i наявнiсть кабельних вiдводiв. Використовуючи доступне на сьогоднiшнiй день перевiрочне устаткування, провайдери мають можливiсть швидко перевiрити iснуючу кабельну мережу, знайти й усунути всi перешкоди на шляху нових цифрових технологiй. Застосування ретельне продуманих, але в той же час стандартних, процедур перевiрки телефонних лiнiй дозволить звести час уведення цифрової системи в дiю до мiнiмуму.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок