Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Доля мiдної абонентської лiнiї в цифровому свiтi

Сучасний свiт характеризується наявнiстю глобальних дiлових зв'язкiв, тому з'єднання комп'ютерних мереж мiж собою, а також з мережею Iнтернет, є необхідністю. Традицiйнi технологiї, що були раніше розробленi для високошвидкiсної передачi даних чи доступу в мережу Iнтернет, досить дорогi, причому не тiльки на етапi впровадження, але i при експлуатацiї, в той же час ефективнi з економiчної точки зору технологiї не забезпечували необхiдної користувачам швидкостi передачi даних. Бiльшiсть користувачiв усе ще змушенi використовувати для одержання доступу в мережу Iнтернет аналоговi модеми, призначенi для використання на телефонних лiнiях.

Телефоннi компанiї почали "аналого-цифрове перетворення" своїх магiстральних мереж ще в 1960-i роки. Почавши з використання простих трактiв передачi Т1/Е1 (забезпечувалася швидкiсть передачi до 1,5 Мбит/с) на мiдних сполучних лiнiях мiж телефонними станцiями, телефоннi компанiї в нашi днi прийшли до органiзацiї оптико-волоконних систем передачi, що поєднують, наприклад, телефоннi мережi рiзних мiст i забеспечують передачу зi швидкiстю до декiлькох гигабит у секунду. Тi ж технологiї, що ранiш використовувалися тiльки для з'єднання телефонних станцiй мiж собою, відтепер використовуються для з'єднання цих станцiй з абонентами, яким необхiдна висока швидкiсть передачi даних.

Цi можливостi, однак, довгi роки не поширювалися на мiльйони представникiв дрiбного бiзнесу i приватних абонентiв, що за зрозумiлими економiчними поняттями не можуть собi дозволити мати видiлену оптико-волоконну лiнiю. I хоча потреба цих груп абонентiв у технологiях цифрової передачi постiйно росла i росте, до останнього часу їм залишалося покладатися тiльки на тi засоби передачi даних, що використовують лiнiї телефонної мережi загального користування. Технологiї DSL є одним з головних засобiв рiшення проблем такого роду.

Мiдна абонентська телефонна лiнiя знаходиться в стадiї еволюцiйного переходу вiд аналогової мережi, призначеної тiльки для забезпечення телефонного зв'язку, до широкосмугової цифрової мережi, здатної забезпечити передачу голосу, високошвидкiсну передачу даних, а також роботу iнших не менш важливих комунiкацiйних служб. Пiдтримка роботи такої мережi вимагає не тiльки наявностi вiдповiдного сучасного устаткування, але i зовсiм нового пiдходу до керування роботою кабельної абонентської телефонної мережi.

Мiдна абонентська двопроводна лiнiя стає цифровою. Мережа, що складається з пар кручених проводiв, що споконвiчно призначалася тiльки для забезпечення телефонного зв'язку мiж рiзними абонентами (малюнок 1), поступово перетворюється в мережу широкосмугових каналiв, здатних пiдтримати високошвидкiсну передачу даних i iншi широкосмуговi телекомунiкацiйнi служби. До наших днiв абонентська телефонна лiнiя була тією перешкодою, що не дозволяла iндивiдуальним абонентам дотягтися до магiстральної мережi високошвидкiсної передачi даних. Розроблена для аналогових телефонних лiнiй технологiя (аналоговi модеми, призначенi для передачi по телефонних лiнiях) має дуже обмежену швидкiсть передачi даних - до 56 Кбит/с. Але, завдяки використанню на абонентськiй кабельнiй мережi сучасних технологiй, розроблених спецiально для кручених пар проводiв, тi ж самi лiнiї, що ранiше використовувалися для традицiйного телефонного зв'язку i передачi даних зi швидкiстю до 56 Кбіт/с (у кращому випадку, причому з доступом по лiнiї, що комутирується, тобто з обов'язковим набором номера для встановлення з'єднання) можуть пiдтримувати економiчно ефективну високошвидкiсну передачу даних, при цьому зберiгаючи можливостi одночасного використання абонентськоi лiнiї i для традицiйного телефонного зв'язку. Нову ступiнь розвитку вдалося перебороти завдяки використанню технологiй DSL (малюнок 2).

ris1.gif

Малюнок 1

ris2.gif

Малюнок 2

Для кiнцевих користувачiв технологiї DSL забезпечують високошвидкiсне i надiйне з'єднання мiж мережами чи з мережею Iнтернет, а телефоннi компанiї одержують можливiсть виключити потоки даних зi свого комутацiйного устаткування, залишаючи його винятково для традицiйного телефонного зв'язку.

Забезпечення високошвидкiсної передачi даних по мiдній двопроводній абонентській телефонній лiнiї досягається установкою устаткування DSL на абонентському кiнцi лiнiї i на "кiнцевiй зупинцi" магiстральної мережi високошвидкiсної передачi даних, що повинна знаходиться на телефоннiй станцiї, до якої пiдключена дана абонентська лiнiя. Якщо на абонентськiй лiнiї з використанням технологiї DSL органiзована високошвидкiсна передача даних, iнформацiя передається у виглядi цифрових сигналiв у смузi набагато бiльш високих частот, чим та, котра звичайно використовується для традицiйного аналогового телефонного зв'язку. Це дозволяє значно розширити комунiкацiйнi можливостi iснуючих кручених пар телефонних проводiв.

Використання технологiй DSL на абонентськiй телефоннiй лiнiї дозволило перетворити абонентську кабельну мережу в частину мережi високошвидкiсної передачi даних. Телефоннi компанiї одержали можливiсть збiльшити свої прибутки, використовуючи iснуючу кабельну телефонну мережу для надання своїм абонентам можливостi високошвидкiсної передачi даних за доступною цiною.

Крiм забезпечення високошвидкiсної передачi даних, технологiї DSL є ефективним засобом органiзацiї багатоканальних служб телефонного зв'язку. За допомогою технологiї VoDSL (голос по DSL) можна об'єднати велику кiлькiсть каналiв телефонного (голосового) зв'язку i передати їх по однiй абонентськiй лiнiї, на якiй встановлене устаткування DSL.

Звичайно багатоканальнi служби телефонного зв'язку органiзуються з використанням технологiї тимчасового подiлу каналiв. У таких системах iснує тверде закрiплення каналiв i, якщо який-небудь з каналiв не використовується, смуга частот, вiдведена для роботи даного каналу, не може бути використана для передачi даних. Технологiя VoDSL дозволяє реалiзувати передачу даних i голосовi служби на базi однiєї мiдної лiнiї. Виходить, що та ж сама лiнiя, що звичайно забезпечує один канал голосового зв'язку, може забезпечити роботу набагато бiльшої кiлькостi телефонних каналiв i плюс до цьому високошвидкiсну передачу даних. До речi, дану технологiю можна використовувати i тодi, коли на телефоннiй станцiї мається вiльна номерна ємнiсть, а якимсь абонентам необхiдно забезпечити телефонний зв'язок. Прокладати новий кабель до цих абонентiв досить дорого, але якщо мається хоча б одна вiльна пара проводiв, її можна використовувати для органiзацiї потрiбної кiлькостi телефонних каналiв.

Бiльш того, широкосмуговi мережi, побудованi на базi технологiї DSL, не обмеженi тiльки органiзацiєю багатоканального голосового зв'язку чи високошвидкiсної передачi даних. Вони являють собою базову мережу для впровадження iнших служб, що неодмiнно вимагають для своєї роботи широкої смуги частот.

Приведемо лише кiлька прикладiв.

Забезпечення доступу в мережу Iнтернет є однiєю з основних функцiй сучасних цифрових мереж. Ширина використовуваної смуги частот залежить вiд застосованої технологiї високошвидкiсної передачi даних.

Органiзацiя вiдеоконференцiй вимагає симетричної передачi даних. Тому що при органiзацiї вiдеоконференцiй необхiдно передавати i голос i вiдеосигнал, то така служба вимагає найбiльш широкої частотної смуги в порiвняннi з iншими службами. При цьому мiнiмальна затримка в передачi чи втрата частини iнформацiї можуть бути замiченi негайно.

Органiзацiя служби вiдео за запитом вимагає установки асиметричного з'єднання. Висхiдний потiк передачi даних (вiд користувача в мережу) використовується для передачi користувачем сигналiв керування (таких, як вiдтворення, зупинка, пауза, перемотування i т.п.). Спадний потiк передачi даних використовується для передачi користувачу запитаного вiдеосигналу.

Мережнi iгри звичайно вимагають використання не дуже великої смуги частот (звичайно це залежить вiд гри), але при цьому висувають досить твердi вимоги до затримки. При цьому дуже часто всi операцiї, необхiднi для ведення гри, виконуються на комп'ютерi одного з користувачiв, а мiж мережею й iншими учасниками передається тiльки та iнформацiя, що стосується саме цих учасникiв.

Для забезпечення можливостi органiзацiї нових служб мережа абонентських двопроводних телефонних лiнiй повинна пройти визначений етап розвитку вiд аналогової вузькосмугової мережi, призначеної для передачi тiльки телефонних розмов, до цифрової широкосмугової мережi, призначеної не тiльки для передачi голосу, але i для передачi даних i вiдеосигналiв.

Традицiйна аналогова мережа абонентських лiнiй дозволяє передавати аналоговi сигнали мiж абонентами i комутацiйним устаткуванням телефонних станцiй ( що входять до складу комутацiйної телефонної мережi загального користування). Дана мережа оптимiзована для передачi сигналiв голосу i має обмежену смугу пропущення (малюнок 3).

ris3.gif

Малюнок 3

З боку абонента сигнали голосу передаються в лiнiю як стандартнi аналоговi сигнали традицiйного телефонного зв'язку. Данi подаються в ту ж саму лiнiю через модем DSL, що дозволяє передавати їх у виглядi високочастотних цифрових сигналiв. Цi сигнали передаються вiд абонента до устаткування, установленого на телефоннiй станцiї.

На телефоннiй станцiї сигнали проходять через сплiттер i устаткування, що дозволяє забезпечити контроль i керування використанням абонентської лiнiї, i потiм попадають на мультiплексор доступу цифрової абонентської лiнiї (DSLAM). Сплiттер являє собою фiльтр, що видiляє сигнали звичайного телефонного зв'язку i направляє їх на комутацiйне устаткування телефонної станцiї. Високочастотнi цифровi сигнали направляються на мультiплексор доступу, що поєднує трафік великої кiлькостi абонентських телефонних лiнiй. Устаткування керування i контролю абонентської лiнiї може знаходиться як до сплiттера, так i пiсля нього. Воно забезпечує захист комутацiйного устаткування, фiзичний доступ, тестування телефонного устаткування i тестування широкосмугового цифрового устаткування, що необхiдно для органiзацiї даної системи, її обслуговування, пошуку й усунення несправностей. З мультиплексора доступу трафік подається на маршрутизатор, що направляє його в мережу Iнтернет.

Для органiзацiї на однiй абонентськiй лiнiї декiлькох каналiв телефонного зв'язку i каналу високошвидкiсної передачi даних у мережу повинно бути iнтегроване додаткове устаткування (малюнок 4).

ris4.gif

Малюнок 4

На абонентськiй сторонi лiнiї, що йдуть вiд телефонних апаратiв i, наприклад, комп'ютерiв, пiдключаються до пристрою iнтегрованого доступу, що дозволяє перетворити аналоговий сигнал телефонного зв'язку в цифрову форму, об'єднати його з даними, що надходять вiд комп'ютерiв, i все це передати у виглядi цифрового високочастотного сигналу на телефонну станцiю.

На телефоннiй станцiї сигнал проходить через устаткування, що дозволяє забезпечити контроль i керування використанням абонентської лiнiї, i попадає на мультиплексор доступу цифрової абонентської лiнiї. Мультиплексор доступу цифрової абонентської лiнiї поєднує трафік великої кiлькостi абонентських телефонних лiнiй. З мультиплексора доступу данi у виглядi пакетiв передаються в мережу Iнтернет i надходять по призначенню.

У цифровiй мережi абонентських лiнiй характеристики трафіка, переданого мiж абонентом i комутацiйною станцiєю, вiдрiзняються вiд характеристик вузькосмугової аналогової абонентської мережi. Трафік передається в спектрi бiльш високих частот i займає значно бiльш широку частотну смугу. Iнформацiя, що вiдноситься до рiзних служб, наприклад, багатоканального телефонного зв'язку, високошвидкiсної передачi даних чи передачi вiдеосигналу, передається у виглядi цифрового сигналу. Для ефективного керування такою мережею телефонним компанiям (провайдерам) необхiднi новi засоби i зовсiм новi стратегiї керування мережею.

Поступовий перехiд вiд аналогової абонентської телефонної лiнiї до цифрової абонентської лiнiї народжує кiлька нових аспектiв керування.

Насамперед, це прискорення введення системи в дiю i її обслуговування. Потреба у високошвидкiснiй передачi даних призвела до створення технологiй i вiдповiдного устаткування DSL. Для забезпечення належного рiвня обслуговування, наприклад, у мiстах, устаткування доступу повинне бути встановлене на сотнях телефонних станцiй. Тiльки пiсля установки необхiдного устаткування можна пропонувати дану послугу потенцiйним користувачам. Надання абонентам послуги високошвидкiсної передачi даних мiстить у собi установку необхiдного устаткування в абонента, правильне пiдключення i пiдготовку лiнiї, що з'єднує устаткування користувача з тим устаткуванням, що встановлено на телефоннiй станцiї, i початок обслуговування. При цьому iснує i потреба в пiдготовцi кадрiв, які володiють умiнням працювати з устаткуванням i технологiями DSL, для всiх органiзацiй, що беруть участь у наданнi даної послуги. Час, який технiки затратять на перемiщення мiж станцiєю й абонентом для встановлення устаткування i пiдготовку лiнiї, може затримати початок обслуговування абонента, а для провайдера - затримати одержання прибутку i налагодження дуже дохiдної служби. Час, що йде на пiдготовку фiзичних лiнiй, тобто на їхнє тестування i ремонт, також сповiльнює надання даної послуги. Значно знизити витрати i прискорити термiни надання послуги дозволить використання устаткування, що забезпечує автоматичне тестування лiнiй i усунення на них усiх виявлених ушкоджень.

Технологiя DSL передбачає передачу високочастотного сигналу по абонентськiй кабельнiй мережi, що складається з мiдних двопроводних фiзичних лiнiй, що, як вже говорилося вище, споконвiчно оптимiзована для передачi низькочастотних аналогових сигналiв. Тому необхiдно мати прилади, що дозволяють аналiзувати характеристики лiнiї саме в областi високих частот i шукати не тiльки явнi несправностi, але i тi несправностi, що впливають саме на високошвидкiсну передачу даних. Не всi лiнiї пiдтримують технологiї DSL. Технiчнi фахiвцi телефонних компанiй повиннi вмiти квалiфiкувати лiнiї не тiльки з погляду можливостi їхнього використання для високошвидкiсної передачi даних з використанням технологiї DSL, але i для визначення конкретної технологiї DSL, що може використовуватися на данiй абонентськiй лiнiї. Iдеально, якщо хоча б перевiрка лiнiй потенцiйних користувачiв буде проведена заздалегiдь, що дозволить пiсля надходження вiд кожного з цих користувачiв запиту на обслуговування практично без затримки надати йому необхiдну послугу.

Провайдери повиннi мати фiзичний доступ до абонентських лiнiй i перевiрочне устаткування, що дозволяє дистанцiйно аналiзувати цифровi високочастотнi сигнали i стан фiзичної лiнiї, що дозволить контролювати роботу абонентської лiнiї, шукати й усувати несправностi, що з'являються.

При використаннi стандартної аналогової телефонної служби абонент набирає номер, що дозволяє комутацiйному устаткуванню телефонної мережi установити з'єднання з iншим абонентом чи модемом. У випадку несправностi, наприклад, модему провайдера, вiдбувається роз'єднання i для установки з'єднання абонент повинний знову набрати телефонний номер. З'єднання DSL є постiйно включеним з'єднанням, що з'єднує устаткування користувача з мультиплексором доступу. У випадку ушкодження на станцiї устаткування, що забезпечує з'єднання з даним користувачем, останнiй не буде одержувати обслуговування до усунення провайдером несправностi у своєму устаткуваннi. Тому на випадок ушкодження устаткування забезпечення доступу провайдер повинний мати можливiсть швидко переключити користувача на резервне устаткування й усунути несправнiсть.

Гонка надання послуг нового поколiння по абонентськiй телефоннiй лiнiї почалася. Провайдери вкладають кошти в технологiї DSL, що дозволяють значно розширити смугу пропущення абонентських лiнiй i передавати по цих лiнiях не тiльки високошвидкiснi потоки даних, але i вiдеосигнали. Для успiшного розгортання i керування новими широкосмуговими цифровими абонентськими лiнiями необхiднi устаткування i прилади, що дозволяють дистанцiйно квалiфiкувати абонентську телефонну лiнiю з погляду перевiрки її здатностi пiдтримувати роботу технологiї DSL, забезпечити фiзичний доступ до абонентської лiнiї й аналiз високочастотних сигналiв з пошуком несправностей i iзолюванням ушкоджень, дають можливiсть переключення фiзичної лiнiї абонента на iнше устаткування у випадку несправностi устаткування доступу, а також забезпечують можливiсть переключення фiзичної лiнiї абонента при змiнi обслуговування.

Iснуюча на дiйсний момент ситуацiя з пошуком i усуненням несправностей за допомогою того устаткування, що призначено для роботи на аналогових вузькосмугових телефонних лiнiях, не вiдповiдає потребам сучасних провайдерiв, основна задача яких полягає у швидкому розгортаннi широкосмугової мережi цифрових абонентських лiнiй i ефективному керуваннi цiєю мережею.

У мiру того, як мережі стають усе бiльш складними з погляду наданих послуг i виконуваних функцiй, системи керування також повиннi розвиватися. Удосконаленi засоби й iнструменти керування знижують загальнi витрати на контроль стану мережi i керування. Такi операцiї, як контроль частотного спектра кабельної мережi для визначення її сумiсностi з технологiєю DSL, а також визначення рiвня помилок для конкретного з'єднання, можуть бути автоматизованi.

Забезпечення спектральної сумiсностi є дуже важливою задачею для пiдтримки працездатностi служб, що базуються на технологiї DSL. В мiру зростання кiлькостi пар кабелiв, що використовуються для високошвидкiсної передачi даних за технологiєю DSL, зростає i рiвень перешкод. Лiнiї, що використовуються iншими системами передачi, а також зовнiшнi джерела перешкод, такi як радiопередавачi, а також iншi джерела радiочастотних перешкод, можуть знизити вiдношення сигнал-шум окремих лiнiй DSL. Тестування рiвнiв перешкод на кабельнiй мережi на постiйнiй чи регулярнiй основi є дуже важливим фактором запобiгання появи ушкоджень, тому що дозволяє iдентифiкувати змiни рiвня перешкод до того, як вони призведуть до переривання обслуговування. Можливiсть контролю рiвня помилок у лiнiях DSL також може використовуватися для виявлення обставин, що приводять до погiршення роботи кабельної мережi.

У нашi днi технологiї, що забезпечують високошвидкiсний доступ у мережу Iнтернет i з'єднання мереж мiж собою, доступнi як нiколи. Технологiї DSL дозволяють розширити використання таких послуг на тi сегменти ринку, що ранiше не були охопленi. Однак широкомасштабне впровадження нових технологiй приводить до поступового переходу вiд аналогової абонентської мережi до цифрової абонентської мережi. Перехiд на нову ступiнь розвитку приводить не тiльки до створення устаткування нового поколiння, але i вимагає використання вiдповiдних приладiв, навчання обслуговуючого персоналу новим методам роботи i зовсiм iншого пiдходу до питань керування мережею абонентських телефонних лiнiй.


Донецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22

Зворотний зв'язок